Erik Jonk
Erik Jonk Binnenland 1 mrt 2021
Leestijd: 7 minuten

Tweede Kamerverkiezingen 2021: wat willen de politieke partijen met… werk?

Voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben de politieke partijen uitgebreide verkiezingsprogramma’s samengesteld. Metro filtert deze in een serie. Hoe staan de partijen tegenover thema’s als het de coronacrisis, criminaliteit & veiligheid en zorg? Deze keer: onze banen, oftewel: werk.

Eerder stelde Metro de nieuwe partijen en hun ideeën al voor. Zij doen op 17 maart voor het eerst aan de verkiezingen mee. In totaal kun je stemmen op 37 partijen.

Ideeën en beloften richting de verkiezingen

In deze serie van 9 gaan we in op verschillende thema’s van de politieke partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten. In deze aflevering: wat zijn richting de verkiezingen de ideeën, beloften en/of opvallende punten over werk? De partijen staan op de volgorde die je op 17 maart bij de verkiezingen ook op je stembiljet zult aantreffen.

1 VVD

Lijsttrekker: Mark Rutte. Wij gaan uit van het principe dat iedereen die naar vermogen bijdraagt aan de samenleving, kan rekenen op steun als het tegenzit, en dan zelf probeert om zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan. Een sterke overheid die zorgt voor een goedwerkend en meeverend vangnet bij inkomensverlies of arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, inclusief zzp’ers. Betere toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor senioren. Een eigen positie voor zzp’ers in de Sociaal-Economische Raad (SER), naast werkgevers en vakbonden. Zelfstandigen kunnen zo meepraten over beleid dat hen direct raakt. Een hoger minimumloon, zodat werken ook voor de lagere inkomens meer loont.

Het hele verkiezingsprogramma van de VVD vind je hier.

2 PVV

Lijsttrekker: Geert Wilders. Verhogen van het minimumloon. Geen aantasting WW en ontslagvergoeding. AOW-leeftijd op 65 jaar. Zware beroepen krijgen de mogelijkheid om na 40 jaar werk met pensioen te gaan. Zzp’ers betaalbaar vrijwillig verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. Tegengaan van de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het huidige pensioenstelsel behouden (en verbeteren).

Het hele verkiezingsprogramma van de PVV vind je hier.

3 CDA

Lijsttrekker: Wopke Hoekstra. Brood op de plank in een sterke, eerlijke en innovatieve economie. Met name de kleine ondernemer heeft na de lockdowns tijdelijk extra (financiële) zuurstof nodig om op adem te kunnen komen. Retail en MKB zijn de grootste werkgevers in ons land en in veel gemeenten de motor van een vitale lokale economie. Daarom zetten wij alles op alles om gezonde MKB-ondernemingen door de crisis te helpen. Wij willen het vrouwelijk ondernemerschap stimuleren door betere begeleiding en toegang tot kennis en innovaties, krediet en subsidies.

Het hele verkiezingsprogramma van het CDA vind je hier.

4 D66

Lijsttrekker: Sigrid Kaag. We gaan aan de slag met een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. De verschillen tussen werkenden maken we kleiner, zodat iedere werkende voldoende zekerheid heeft. Voor werkgevers maken we het aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. We zorgen dat werken meer gaat lonen. Het minimumloon gaat met minstens 10 procent omhoog en bijverdienen naast een uitkering wordt aantrekkelijker. We willen dat er meer aandacht komt voor de scholing van werkenden. We pleiten voor afspraken tussen werkgevers en werknemers om in toekomstige CAO’s het recht op thuiswerken op te nemen, waar dit kan.

Het hele verkiezingsprogramma van D66 vind je hier.

5 GROENLINKS

Lijsttrekker: Jesse Klaver. We verlagen de belasting op werk en zorgen dat mensen met een laag en middeninkomen er fors op vooruit gaan. Zo garanderen we dat iedereen met een baan van 32 uur per week genoeg verdient om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Van de superrijken, de renteniers en de grote bedrijven vragen we juist een grotere bijdrage. We keren de toenemende kansen- en vermogensongelijkheid. Vanaf achttien jaar komt iedere jongere in aanmerking voor een startkapitaal van 10.000 euro (via een eigen ontwikkelrekening bij DUO). Alle jongeren krijgen hierdoor een kans om te investeren in de toekomst. Wens voor het minimumloon: 14 euro per uur.

Het hele verkiezingsprogramma van GROENLINKS vind je hier.

6 SP

Lijsttrekker: Lilian Marijnissen. Iedere werknemer krijgt weer het recht om met 65 jaar met pensioen te gaan. Iedereen die dat wil kan blijven doorwerken. We sluiten een loon- en investeringsakkoord met vakbonden en werkgevers om de loonachterstand voor alle werknemers in te halen. De salarissen en overige beloningen van bestuurders mogen nooit méér zijn dan tien keer de beloning van de laagstbetaalde werknemer. Dat is met inbegrip van alle bonussen. Voor ZZP’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door recht op een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

Het hele verkiezingsprogramma van de SP vind je hier.

Een foto van een bord voor de verkiezingen Tweede Kamer stemmen
Verkiezingsposters in het centrum van Den Haag. Foto: ANP / Sem van der Wal

7 PvdA

Lijsttrekker: Lilianne Ploumen. Mensen die hun baan dreigen te verliezen worden met de werkgarantie naar een andere baan begeleid in plaats van naar een uitkering. Als bedrijven winst uitkeren aan aandeelhouders, worden ze verplicht een deel aan het personeel te geven. Dat noemen we de Wet Eerlijk Delen. We verhogen het minimumloon stapsgewijs naar 14 euro per uur. Bedrijven zoals Deliveroo en Uber worden verplicht hun medewerkers fatsoenlijk te betalen, te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en opbouw van pensioen.

Het hele verkiezingsprogramma van de PvdA vind je hier.

8 ChristenUnie

Lijsttrekker: Gert-Jan Segers. In het christelijk-sociale denken hoort werk bij de bestemming van de mens. Mensen kunnen hun gaven en talenten ontplooien, zichzelf ontwikkelen en elkaar dienen via hun werk. Een vast contract wordt aantrekkelijker, een ‘flex’ duurder. We willen dat het mogelijk wordt om in cao’s afspraken te maken over minimumtarieven voor zzp’ers, om oneigenlijke concurrentie te voorkomen. Het minimumloon is te laag om van rond te komen (in de komende kabinetsperiode een verhoging van 10 tot 21 procent). Er komt een omvattende aanpak van de stijgende (jeugd) werkloosheid als gevolg van de coronacrisis.

Het hele verkiezingsprogramma van de ChristenUnie vind je hier.

9 Partij voor de Dieren

Lijsttrekker: Esther Ouwehand. Een eerlijke arbeidsmarkt, dus een einde aan ‘uitbuitbanen’. We willen af van de doorgeslagen prestatiedruk die zorgt voor continue stress en gejaagdheid. Er komt een breed om- en herscholingsprogramma voor beroepen waar in de toekomst (veel) minder behoefte aan is (zoals de luchtvaartindustrie en de vleessector). Er komt een einde aan de wildgroei van verschillende arbeidscontracten. Werkzoekenden kunnen makkelijker vrijwilligerswerk en stages doen. De verlofregeling voor ouders wordt verruimd (drie maanden, volledig betaald).

Het hele verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren vind je hier.

10 50PLUS

Lijsttrekker: Liane den Haan. Als je niet wilt stoppen met werken bij de pensioensleeftijd, dan hoeft dat niet. Mensen die doorwerken na 65-jarige leeftijd krijgen, net als werkenden onder de 65, als bonus recht op een volledige arbeidskorting. Het minimumloon wordt structureel verhoogd. Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt wordt tegengegaan.

Het hele verkiezingsprogramma van 50PLUS vind je hier.

11 SGP

Lijsttrekker: Kees van der Staaij. Er is veel meer te doen dan alleen betaald werk. Het stimuleren van het tweeverdienerschap is alleen al om die reden een doodlopende weg. Voor een samenleving die ook écht een samenleving wil zijn, is het aangaan en onderhouden van andere relaties dan die op de werkvloer cruciaal. De zondag als gemeenschappelijke rustdag dient in ere te worden hersteld en gehouden. Het is geen normale werkdag en moet dat ook niet worden. Werknemers krijgen het recht om iedere week, bijvoorbeeld op zondag, ten minste 24 uur aaneengesloten onbereikbaar te zijn voor hun werk. Wanneer burgers fatsoenlijk en passend werk weigeren, wordt de bijstandsuitkering in stappen stopgezet.

Het hele verkiezingsprogramma van de SGP vind je hier.

12 DENK

Lijsttrekker: Farid Azarkan. Loksollicitaties uitvoeren bij bedrijven, zodat discriminerende werkgevers tegen de lamp lopen en bestraft kunnen worden. Een doorlichting organiseren binnen de Rijksoverheid op verschillen in beloning, waarna onverklaarbare verschillen worden gelijkgetrokken. Een betaalbare en verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. De loondoorbetaling bij ziekte voor met name het kleinbedrijf collectiviseren, zodat personeel aannemen minder risico’s heeft voor de kleine ondernemer.

Het hele verkiezingsprogramma van DENK vind je hier.

13 Forum voor Democratie

Lijsttrekker: Thierry Baudet. Doorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers verkorten van twee naar één jaar. Minder bureaucratie MKB: voor iedere nieuwe wet of regel, minstens vijf anderen afschaffen. Goede bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor familiebedrijven. Zzp’ers niet dwingen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen. Vereenvoudigen fiscale regelgeving zzp’ers door een hogere belastingvrije voet.

Het hele verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie vind je hier.

Tweede Kamerverkiezingen 2021: wat willen de politieke partijen met… de coronacrisis?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Tweede Kamerverkiezingen 2021: wat willen de politieke partijen met… werk?
Sluiten