Erik Jonk
Erik Jonk Binnenland 5 mrt 2021
Leestijd: 7 minuten

Tweede Kamerverkiezingen 2021: wat willen de politieke partijen met… asielzoekers?

Voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben de politieke partijen uitgebreide verkiezingsprogramma’s samengesteld. Metro filtert deze in een serie. Hoe staan de partijen tegenover thema’s als het de coronacrisis, werk en dieren? Deze keer: de asielzoekers.

Eerder stelde Metro de nieuwe partijen en hun ideeën al voor. Zij doen op 17 maart voor het eerst aan de verkiezingen mee. In totaal kun je stemmen op 37 partijen.

Ideeën en beloften richting de verkiezingen

In deze serie van 9 gaan we in op verschillende thema’s van de politieke partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten. In deze aflevering: wat zijn richting de verkiezingen de ideeën, beloften en/of opvallende punten over de asielzoekers? De partijen staan op de volgorde die je op 17 maart bij de verkiezingen ook op je stembiljet zult aantreffen.

1 VVD

Lijsttrekker: Mark Rutte. De Europese Unie is niet de veilige haven voor alle ellende en tegenslag op andere continenten. In ieder werelddeel zijn voldoende landen die regionale opvang kunnen bieden. We zijn bereid mee te betalen als de gastlanden arm zijn. Geboden opvang in Nederland is geen recht maar een gunst. In ruil daarvoor verwachten we dat nieuwkomers meedoen aan een vrije samenleving. Anders ben je beter af op een ander continent. Integratie is een verplichting. Inburgering en het spreken van Nederlands zijn voorwaarden om deel te nemen aan de vrije samenleving. En in die vrije westerse samenleving is geen plaats voor segregatie, culturele of religieuze onderdrukking.

Het hele verkiezingsprogramma van de VVD vind je hier.

2 PVV

Lijsttrekker: Geert Wilders. Ons land is verworden tot een migrantenparadijs waar zelfs illegalen nog worden gepamperd. Deze vreselijke slechtnieuwsshow wordt mede tot stand gebracht door de EU, die de Europese buitengrenzen niet kan en niet wil bewaken. Grenzen gaan dicht voor alle asielzoekers en migranten uit islamitische landen. Genoeg is genoeg. De Nederlandse grens(bewaking) wordt in ere hersteld. Bij dubbele nationaliteit geen stemrecht en geen politieke functies. Nooit meer generaal-pardonregelingen. Er komt een nieuw ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering (IRD).

Het hele verkiezingsprogramma van de PVV vind je hier.

3 CDA

Lijsttrekker: Wopke Hoekstra. Wij versterken de grip op migratie om de integratie en opvang beter te organiseren en het draagvlak voor asiel en migratie te behouden. In Europa maken we afspraken over een solide asiel- en migratiebeleid voor de toekomst. Een asielaanvraag of verblijfsvergunning moet ingetrokken kunnen worden indien er sprake is van radicalisering. Wij willen dat Nederland een voortrekkersrol vervult in de ontwikkeling van een humaan Europees vluchtelingen- en asielbeleid. Kernpunten zijn een strenge controle van de buitengrenzen, humane opvang en primaire beoordeling van asielverzoeken aan de buitengrens, herverdeling over de lidstaten en een effectiever terugkeerbeleid voor afgewezen asielzoekers.

Het hele verkiezingsprogramma van het CDA vind je hier.

4 D66

Lijsttrekker: Sigrid Kaag. In de asielprocedure is extra aandacht voor asielaanvragen door LHBTI+ personen. In veel landen worden LHBTI+’ers vervolgd of zelfs met de dood bedreigd. In Nederland kunnen deze mensen terecht met een beschermde status. Landen die opvang in de regio bieden helpen we met geld voor onderdak, voedsel, medische zorg en onderwijs. Om asielzoekers in staat te stellen om zonder gevaar Europa te bereiken, zet Nederland zich op Europees niveau in voor een humanitaire visum. We respecteren het recht om asiel aan te vragen. Aan de grens van Europa moeten asielzoekers worden opgevangen in menswaardige opvangcentra. We zetten in op veilige migratieroutes om mensensmokkel, uitbuiting, gevangenschap en levensgevaarlijke reizen in gammele bootjes op de Middellandse Zee te voorkomen.

Het hele verkiezingsprogramma van D66 vind je hier.

5 GROENLINKS

Lijsttrekker: Jesse Klaver. We strijden daarom voor een humaan en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid. We zorgen voor een snelle en eerlijke asielprocedure en investeren in de integratie om volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Bij een rechtvaardig asiel- en migratiebeleid hoort ook duidelijkheid voor mensen die geen recht hebben op asiel. Ze worden snel en op een humane manier begeleid naar het land van herkomst. Nederland gaat veel meer dan nu bijdragen aan opvang van kwetsbare vluchtelingen. . Mensen die in een asielzoekerscentrum (azc) verblijven, zijn aan de zorg van de overheid toevertrouwd. Tijdens de asielprocedure kunnen mensen taallessen, opleidingen en cursussen volgen.

Het hele verkiezingsprogramma van GROENLINKS vind je hier.

6 SP

Lijsttrekker: Lilian Marijnissen. We bieden altijd noodhulp, in landen waar en wanneer dat nodig is. Daarmee wordt armoede, maar ook migratie teruggedrongen. Tientallen miljoenen mensen wonen niet meer thuis, vanwege oorlog en armoede, ziekte en natuurrampen. De oorzaken waarom mensen vluchten, pakken we aan – onder meer door te stoppen met oneerlijke handel. In lijn met het Vluchtelingenverdrag houden we vast aan het verschil tussen vluchtelingen en migranten. Vluchtelingen die niet veilig in de regio terecht kunnen, nemen we op in de EU. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk Nederlands leren en kunnen integreren. Mensen worden snel aan werk geholpen.

Het hele verkiezingsprogramma van de SP vind je hier.

Een foto van borden voor de verkiezingen.
Een bord voor de Tweede Kamerverkiezingen op het Buitenhof in Den Haag. Foto: ANP / Remko de Waal

7 PvdA

Lijsttrekker: Lilianne Ploumen. We willen een realistisch en humaan migratiebeleid. Ieder land heeft grenzen nodig om migratie onder controle te houden, maar mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging moeten altijd welkom zijn in Nederland. We zullen hen altijd veiligheid proberen te bieden. Tegelijkertijd vergt dat meer controle over arbeidsmigratie, dat nu vooral een verdienmodel is voor het bedrijfsleven. Arbeidsmigratie mag niet de winsten hoog houden en de lonen laag.

Het hele verkiezingsprogramma van de PvdA vind je hier.

8 ChristenUnie

Lijsttrekker: Gert-Jan Segers. Omzien naar de noden van vluchtelingen ligt na aan het hart van de christelijke politiek. Mensen die vluchten bevinden zich in een afhankelijke en vaak kwetsbare positie en moeten kunnen rekenen op een rechtvaardige behandeling van hun asielverzoek. Vluchtelingen worden in veruit de meeste gevallen opgevangen in hun eigen regio. Nederland draagt bij aan het verbeteren van humane en veilige opvang, onder meer via gerichte ondersteuning door Nederlandse hulporganisaties. Europese solidariteit begint met een daad. Nederland neemt samen met andere welwillende lidstaten verantwoordelijkheid en vangt een evenredig deel van de alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit Griekse en Italiaanse kampen op.

Het hele verkiezingsprogramma van de ChristenUnie vind je hier.

9 Partij voor de Dieren

Lijsttrekker: Esther Ouwehand. Een heel klein deel van de mensen die hun huis en haard ontvluchten, komt naar Nederland. Naast het wegnemen van de grondoorzaken van migratie, wil de Partij voor de Dieren investeren in de opvang en integratie van vluchtelingen in Nederland, én investeren in de acceptatie van nieuwkomers onder de Nederlandse bevolking. Er komt een eerlijke verdeling van vluchtelingen in Europa. Nederland werkt mee aan het verbeteren van de leefomstandigheden en het creëren van een toekomstperspectief voor mensen in vluchtelingenkampen. De EU stopt met het trainen en financieren van de Libische kustwacht, die beschuldigd wordt van ernstige mensenrechtenschendingen.

Het hele verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren vind je hier.

10 50PLUS

Lijsttrekker: Liane den Haan. Een duidelijk, rechtvaardig en humaanvluchtelingenbeleid. Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden zo snel mogelijk na uitspraak teruggestuurd naar het land van herkomst. Nederland neemt haar evenredig deel vluchtelingen op, op basis van Europees vluchtelingenbeleid. De opvang van asielzoekers wordt evenredig over het land verdeeld. Snelle doorloopprocedures waarmee vluchtelingen eerder weten waar ze aan toe zijn.

Het hele verkiezingsprogramma van 50PLUS vind je hier.

11 SGP

Lijsttrekker: Kees van der Staaij. De SGP wil de grondoorzaken van migratie bestrijden, zoals honger, armoede of gewapende conflicten.  Aan ongecontroleerde migratiestromen en mensensmokkel moet een einde worden gemaakt, zodat mensonwaardige toestanden worden tegengegaan. Opvang en toetsing van asielzoekers dienen primair plaats te vinden in de herkomstregio. Nederland moet meer werk maken van een goed functionerende terugkeer- en vertrekregeling. Dat is al tientallen jaren dé achilleshiel van ons asielbeleid. Het beoordelen van asielverzoeken moet efficiënter en sneller. De SGP ziet geen heil in algemene pardonregelingen.

Het hele verkiezingsprogramma van de SGP vind je hier.

12 DENK

Lijsttrekker: Farid Azarkan. DENK ziet immigratie als een kracht en als een kernwaarde van ons land. Dat mensen in Nederland hun toekomst wensen op te bouwen is iets wat we moeten koesteren. Asielbeleid moet humanitair en ruimhartig zijn. Mensen vluchten uit pure noodzaak en verlaten huis en haard om aan geweld, armoede en onderdrukking te ontsnappen. In eerste instantie moet gestreefd worden naar opvang in de regio. Nederland is ruimhartig in het opvangen van kwetsbare kinderen, voornamelijk weeskinderen.

Het hele verkiezingsprogramma van DENK vind je hier.

13 Forum voor Democratie

Lijsttrekker: Thierry Baudet. Immigratiebeleid naar Australisch model: zelf beslissen wie hierheen komt en blijft. Asielbeleid met als uitgangspunt opvang in de regio en terugkeer naar het land van herkomst. De mogelijkheid om op Nederlands grondgebied asiel aan te vragen vervalt. Een succesvolle asielaanvraag leidt niet meer (semi-)automatisch tot permanente verblijfsvergunning. Een permanente verblijfsvergunning leidt niet meer (semi-)automatisch tot aanspraak op Nederlandse nationaliteit. Ontmantelen asielindustrie: stop gratis rechtshulp kansloze asielprocedures en dwangsommen.

Het hele verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie vind je hier.

Tweede Kamerverkiezingen 2021: wat willen de politieke partijen met… de coronacrisis?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.