Erik Jonk
Erik Jonk Binnenland 26 feb 2021
Leestijd: 7 minuten

Tweede Kamerverkiezingen 2021: wat willen de politieke partijen met… criminaliteit?

Voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben de politieke partijen uitgebreide verkiezingsprogramma’s samengesteld. Metro filtert deze in een serie. Hoe staan de partijen tegenover thema’s als de zorg, de coronacrisis en het onderwijs? Vandaag: criminaliteit en veiligheid.

Eerder stelde Metro de nieuwe partijen en hun ideeën al voor. Zij doen op 17 maart voor het eerst aan de verkiezingen mee. In totaal kun je stemmen op 37 partijen.

Ideeën en beloften richting de verkiezingen

In deze serie van 9 gaan we in op verschillende thema’s van de politieke partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten. In deze aflevering: wat zijn richting de verkiezingen de ideeën, beloften en/of opvallende punten over criminaliteit en onze veiligheid? De partijen staan op de volgorde die je op 17 maart bij de verkiezingen ook op je stembiljet zult aantreffen.

1 VVD

Lijsttrekker: Mark Rutte. Het verdienmodel van drugscriminelen moet onderuit worden gehaald. Bij die aanpak dienen de effecten op de volksgezondheid en de criminaliteit leidend te zijn. Veiligheid staat voorop in de strijd tegen radicalisering en terreur, ook als daarvoor de vrijheid van meningsuiting van haatpredikers of de godsdienstvrijheid van ondermijnende genootschappen wordt beperkt. Het strafrecht besteedt meer aandacht aan wat rechtvaardig is voor de samenleving als geheel. Het is niet uit te leggen wanneer iemand na geweld tegen hulpverleners niet de cel in hoeft, of als jihadisten na een paar jaar weer op straat komen te staan zonder dat ze hun gevaarlijke ideeën kwijt zijn.

Het hele verkiezingsprogramma van de VVD vind je hier.

2 PVV

Lijsttrekker: Geert Wilders. Hoewel niet alle moslims gewelddadig zijn, is het een sprookje om te zeggen dat enkele rotte appels het voor de rest van de islamitische gemeenschap verpesten. Het voortbestaan van een vrij Nederland hangt af van de mate waarin we de islam weten terug te dringen. In elke wijk moet weer een politiebureau komen en er moeten 10.000 agenten extra worden opgeleid die op straat de misdaad aanpakken en de criminelen eronder krijgen. Red de politie handhaving niet? Dan assisteert het leger. Taakstraffen worden afgeschaft.

Het hele verkiezingsprogramma van de PVV vind je hier.

3 CDA

Lijsttrekker: Wopke Hoekstra. Wij versterken de strijd tegen ondermijning en de georganiseerde criminaliteit in ons land. Met meer capaciteit voor politie en justitie en hogere straffen. We moeten af van de normalisering van drugs en drugsgebruik. Ook voor de yogasnuiver en het weekendpilletje.Geweld, agressie en intimidatie worden op geen enkele manier geaccepteerd: wie hulpverleners belaagt wordt hard gestraft. De positie en bevoegdheden van BOA’s zijn toe aan een herbezinning die recht doet aan hun steeds belangrijkere taak.

Het hele verkiezingsprogramma van het CDA vind je hier.

4 D66

Lijsttrekker: Sigrid Kaag. Politie-inzet gaat zich nadrukkelijk richten op misdaden die onze samenleving het hardst raken, zoals zware geweldsdelicten en grootschalige oplichting. Meer capaciteit voor financiële opsporing bij de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. DNA dat mensen om een bepaalde reden hebben afgestaan mag niet voor een ander doel worden benut. De wijkagent blijft centraal staan in de politieorganisatie. D66 is voorstander van de inzet van (extra) jeugdwijkagenten. Vanaf dag één in detentie moet worden gewerkt aan een goede terugkeer in de samenleving.

Het hele verkiezingsprogramma van D66 vind je hier.

5 GROENLINKS

Lijsttrekker: Jesse Klaver. Te veel veelplegers van milieucriminaliteit komen nu weg met een kleine boete: straffer worden hoger. Investeren in meer capaciteit bij de politie. In wijkagenten als gezicht in de buurt en in recherche voor het aanpakken van de zware criminaliteit. De werkdruk voor de agent wordt lager. De politie intensiveert de werving van vrouwen, LHBTIQ+-mensen, mensen met een beperking, mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond. Bescherming voor klokkenluiders wordt verankerd in de wet.

Het hele verkiezingsprogramma van GROENLINKS vind je hier.

6 SP

Lijsttrekker: Lilian Marijnissen. De politie moet meer mensen krijgen om het werk te kunnen blijven doen. We willen meer politiebureaus in de buurt. Ook komen er meer mensen en middelen voor de aanpak van digitale criminaliteit. Verwarde personen horen niet in een politiecel, maar in de geestelijke gezondheidszorg. Daarvoor is meer opvang nodig in de GGZ. Boetes worden waar mogelijk inkomensafhankelijk. We brengen de rechtspraak dichter bij de mensen, met Huizen van het recht door het hele land. Waar eerste hulp kan worden geboden als mensen juridische of sociale problemen hebben. Teelt en verkoop van softdrugs worden gelegaliseerd.

Het hele verkiezingsprogramma van de SP vind je hier.

Een foto van een bord voor de verkiezingen in Den Haag
Een bord voor de Tweede Kamerverkiezingen in Den Haag. Foto: ANP / Remko de Waal

7 PvdA

Lijsttrekker: Lilianne Ploumen. Eén wijkagent per 5.000 inwoners is het absolute minimum. We willen voldoende boa’s om de politie te ondersteunen, met voldoende gezag om de regels te handhaven. De politie maakt meer productieve uren, omdat ze stopt met de doorgeslagen verantwoordingsbureaucratie. De nekklem wordt verboden. Jonggestraften krijgen Ter Beschikking van het Onderwijs (TBO) opgelegd. Jongeren krijgen verplicht onderwijs tijdens hun straf. Hiermee geef je hen een eerlijke kans om hun leven op de rit te krijgen en iets zinvols terug te geven aan de samenleving.

Het hele verkiezingsprogramma van de PvdA vind je hier.

8 ChristenUnie

Lijsttrekker: Gert-Jan Segers. Misdrijven die een racistisch of discriminerend karakter hebben, worden zwaarder bestraft. Celstraffen zijn naast een straf ook een leermoment. Dit vraagt een goede invulling van de straf. Tijdens en na de gevangenisstraf worden (ex-)gedetineerde jongeren intensief begeleid en geholpen bij een succesvolle terugkeer in de samenleving. De wettelijke norm van 1 wijkagent op 5000 inwoners wordt overal gerealiseerd. Grootschalige commerciële evenementen met een veiligheidsrisico krijgen alleen een vergunning als ze zelf voor de veiligheid zorgen. Als buitenproportionele politie-inzet noodzakelijk is, wordt dit in rekening gebracht.

Het hele verkiezingsprogramma van de ChristenUnie vind je hier.

9 Partij voor de Dieren

Lijsttrekker: Esther Ouwehand. Gerichte opsporing, krachtige handhaving en hoge straffen voor illegale dierenhandelaren. De rechtsstaat is er niet alleen voor individuele burgers, maar ook voor dieren, natuur, de samenleving als geheel en toekomstige generaties. Verlaging van de standaard griffiekosten bij de rechter. Boetes worden inkomensafhankelijk. Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd. Er komen meer wijkagenten, BOA’s worden niet bewapend.

Het hele verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren vind je hier.

10 50PLUS

Lijsttrekker: Liane den Haan. Er komt (inkomensafhankelijke) subsidie voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid die hun woning willen beveiligen. Politie gaat gratis weerbaarheidstrainingen geven aan ouderen en kwetsbare mensen. Er komen strengere straffen voor geweldsdelicten waarvan ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid slachtoffer worden. Meer wijkagenten zichtbaar op straat. Er komt een verbod op zwaar vuurwerk voor particulieren.

Het hele verkiezingsprogramma van 50PLUS vind je hier.

11 SGP

Lijsttrekker: Kees van der Staaij. Het onderscheid tussen soft- en harddrugs moet verdwijnen. Beide zijn verslavend en schadelijk voor de gezondheid. Recreatief gebruik van lachgas wordt verboden. Er is te weinig geld voor het handhaven van orde en gezag en de verdediging van het land. Om die reden blijft de SGP als geen enkele andere partij, altijd en consequent pleiten voor voldoende middelen om politie, justitie en de krijgsmacht hun werk goed te kunnen laten doen. De norm van 1 wijkagent voor elke 5.000 inwoners is te laag. Politievrijwilligers verdienen een grotere plek in de politieorganisatie.

Het hele verkiezingsprogramma van de SGP vind je hier.

12 DENK

Lijsttrekker: Farid Azarkan. Bij de politie moet een cultuuromslag plaatsvinden, waarbij etnisch profileren wordt erkend, gemonitord en aangepakt. Discriminerende agenten worden ontslagen. Je komt er niet meer mee weg ‘als je jezelfd als agent Marokkanenverdelger noemt’. Er komt een verbod op de nekklem, agenten krijgen geen taser. Agenten moeten een hoofddoek of keppeltje kunnen dragen. De maximale straf voor doodslag gaat van 15 naar 25 jaar.

Het hele verkiezingsprogramma van DENK vind je hier.

13 Forum voor Democratie

Lijsttrekker: Thierry Baudet. Salarisverhoging politieagenten op straat. Uitbreiden wijkagenten. Heropening politiebureaus. Minder taakstraffen, meer gevangenisstraffen. Veroordeling voor een ernstig misdrijf en een dubbel paspoort? Denaturalisatie en uitzetting. Herinvoeren grenscontroles: grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme effectief aanpakken. Modernisering drugsbeleid: softdrugs geleidelijk legaliseren, meer aandacht voor verslavingsbehandeling.

Het hele verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie vind je hier.

Tweede Kamerverkiezingen 2021: wat willen de politieke partijen met… de zorg?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.