Dossier

Camera videoStagiaires anno 2017: slecht betaalde werknemers?

Jordan Whitfield | Unsplash

Foto van 'Metro'

11 SEP 2017

Hoewel stages en werkervaringsplekken steeds belangrijker worden op de cv's van starters op de arbeidsmarkt, is er nauwelijks toezicht op de kwaliteit daarvan. Wordt de stagiair als student of als werknemer behandeld? En wat betekent dit voor de arbeidsmarkt en sociale gelijkheid? Een opiniestuk van Adriaan de Jonge, student Filosofie en voormalig stagiair bij Pakhuis de Zwijger.

Werkervaringsplekken (WEP's) zijn stageplekken die niet verbonden zijn aan een onderwijsinstelling. Niet zo lang geleden had ik zelf zo'n werkervaringsplek. Onbetaald. Dat ik er niet aan zou verdienen, leek me geen probleem. Ik wilde immers leren, niet werken. Maar toen ik eenmaal begonnen was, bleek dat onderscheid tussen werken en leren niet zo helder als ik dacht.

Een student heeft baat bij goed onderwijs en daarom zijn er vanuit de overheid scherpe eisen opgesteld om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Een werknemer heeft baat bij een fatsoenlijk loon en wordt daarom door de wet en vakbonden beschermd tegen uitbuiting. De WEP valt tussen wal en schip. Is die leerling of werknemer?

Lees verder na deze advertentieAdd Arrow

Waar we in het onderwijs en op de arbeidsmarkt collectieve verantwoordelijkheid nemen voor het waarborgen van kwaliteit en eerlijkheid, is de stagemarkt een soort laissez-faire economie waar het individu op zichzelf aangewezen is.

Minister Asscher heeft onder andere in 2013 en 2015 op kamervragen geantwoord dat onbetaalde stages en werkervaringsplekken mogen, mits de stage zich wezenlijk onderscheidt van een normale werkplek. Het leeraspect moet centraal staan, niet de productieve werkzaamheden. Het moet om een additionele werkplek gaan. Niet een plek die anders door een werknemer ingenomen zou worden. Er moet ook een duidelijk leerplan opgesteld worden, dat na afloop geëvalueerd wordt. Zo niet, dan is er juridisch gezien sprake van een werkovereenkomst. De Inspectie SZW kan het bedrijf dan een boete opleggen. Met terugwerkende kracht kan minimumloon geëist worden voor de gewerkte uren.

Geen student, geen werknemer

De Inspectie SZW houdt echter geen structureel toezicht. Woordvoerder Paul van der Burg laat weten dat de Inspectie alleen tot actie overgaat “als er meldingen of klachten binnenkomen of als we bij andere inspecties signalen krijgen”. Maar veel meldingen komen er bij SZW niet binnen. Voor veel stagiairs is een onder- of onbetaalde stage de enige mogelijkheid om werkervaring op te doen. Anderen hopen op een baan bij het stagebedrijf. Daardoor ligt de drempel om een klacht in te dienen nogal hoog.

Het is dan ook niet duidelijk of de Inspectie SZW een goed overzicht heeft van de situatie rond werkervaringsplekken. Toch staan de stagiairs steeds meer in de aandacht. Tv-programma De Monitor deed uitgebreid onderzoek en ook FNV Jong is actief in het aankaarten van misstanden. Zo is er een meldpunt voor stages ingesteld. Onlangs startte Esther Crabbendam, voorzitter van FNV Jong, de blog Stageleed. Mijn stagebedrijf, cultureel platform Pakhuis de Zwijger, werd als eerste besproken op twitter. Minister Asscher reageerde via twitter dat de stage-omschrijving inderdaad niet voldoet aan de standaarden, maar dat het uiteindelijk gaat om de "feitelijke inrichting" van de stage. En zoals de Inspectie SZW beaamt, wordt naar die feitelijke inrichting pas onderzoek gedaan als er klachten binnenkomen.

Schijnconstructies

De WEP-stagiair is net geen student maar ook net geen werknemer. De aanbieder van de stage kan hiervan misbruik maken door de stagiair de ene keer als student te behandelen en de andere keer als werknemer.

Bij mij gebeurde dat ook. Zo probeerde ik me te beroepen op de rechten van een student. Bijvoorbeeld: regelmatig fatsoenlijke feedback ontvangen. Daar werd natuurlijk naar geluisterd, maar uiteindelijk kreeg ik altijd iets te horen in de trant van: "Denk je dat de werknemers hier ook elke week een cijfer krijgen voor hun werk? We zijn een bedrijf, geen universiteit."

Daarnaast heb ik met enige regelmaat aangekaard dat stagiairs niet betaald kregen, terwijl ze bijna hetzelfde werk doen als de betaalde collega's. Het antwoord: "Maar je bent hier toch om te leren?" Toen was ik weer student.

Ook deed ik pogingen meer zeggenschap te claimen over mijn leerproces. Als student was ik gewend om dat recht te hebben. Dan gaf ik een voorkeur aan voor bepaalde werkzaamheden die het beste bij mijn leerdoelen pasten. Vaak was het antwoord: "Ik weet dat je liever iets anders doet, maar doe het toch maar. Dat moet je ook leren." Het stagebedrijf eigent zich dus de autoriteit van een onderwijsinstelling toe (het bepaalt voor de stagiair wat wel en niet leerzaam is), zonder de verantwoordelijkheid te dragen die daarbij hoort.

Op die manier heeft het stagebedrijf in feite net zoveel controle over onbetaalde stagiairs als over betaalde werknemers. Het enige verschil is dat de rechtvaardiging voor het geven van opdrachten in het ene geval is “want daar word je voor betaald” en in het andere geval “want daar leer je van”. Door deze slimme methodes kunnen stagiairs gemakkelijk verstrikt raken in schijnconstructies. Ze zijn alleen stagiair bij gebrek aan goede startersfuncties en voeren in feite de taken uit van een reguliere werknemer.

Vrije wil

Hiermee is nog niet gezegd dat alle aanbieders van (onbetaalde) werkervaringsplekken daadwerkelijk zo met hun stagiairs omgaan. Hoe erg is het eigenlijk dat sommige bedrijven hun macht op deze manier uitbuiten?

Vaak hoor ik deze tegengeluiden: ook al word je behandeld als onbetaald werknemer, als het je na zes maanden een baan oplevert ben je beter af dan wanneer je werkloos blijft, toch? Bovendien, als al die stagiairs uit vrije wil kiezen voor zo’n werkervaringsplek, wat kan er dan mis mee zijn? Het is waar dat niemand wordt gedwongen om onbetaald stage te lopen. De onbetaalde stagiairs zijn nog niet de straat op gegaan. Ze hebben hun stagebedrijven nog niet massaal aangeklaagd. De meeste van mijn collega-stagiairs vonden de werkplek prima. Hartstikke gezellig, leerzaam en natuurlijk goed voor je cv en netwerk. Als ik klaagde over mijn werkervaringsplek, kreeg ik te horen dat ik hier zelf voor gekozen had.

De directeur van mijn stagebedrijf voert hetzelfde punt dan ook op als zijn belangrijkste argument. De werkervaringsplek is een overeenkomst tussen de stagiair en hem. Beiden moeten van tevoren duidelijkheid hebben over wederzijdse verwachtingen, maar zodra de overeenkomst uit vrije wil is aangegaan, kan er niet meer onderhandeld worden en heeft de wet ook niets te zeggen over die afspraak.

Kunnen we echt spreken van vrije wil? Wie zou er kiezen voor een onbetaalde werkervaringsplek als een betaalde startersfunctie ook beschikbaar was? De onbetaalde stagiair heeft meestal weinig keuze. Natuurlijk komen ze niet in opstand: gewillig meedraaien in het systeem biedt voor velen de enige optie op een baan.

Een ander probleem is dat stagiairs (of ze nu vrijwillig stage lopen of niet) meewerken aan verdringing op de arbeidsmarkt. Werkervaringsplekken zijn soms verkapte arbeidsplaatsen, waar anders voor betaald zou worden. Bedrijven kunnen een deel van hun werk uitbesteden aan onbetaalde stagiairs. Daardoor blijven er nog minder betaalde banen over. Dat zorgt voor nog meer hoogopgeleide werklozen, die als gevolg nog eerder bereid zijn onbetaald aan het werk te gaan. De individuele stagiair is misschien beter af mét baan dan zonder, maar als werkervaringsplekken leiden tot verdringing van banen, is de arbeidsmarkt als geheel slechter af.

Het is ingewikkeld om aan te tonen of werkervaringsplekken daadwerkelijk leiden tot verdringing. Mijn stagebedrijf bijvoorbeeld, heeft tien onbetaalde stagiair programmamakers op tien betaalde programmamakers. Ongeveer tachtig procent van de werknemers komt het bedrijf binnen via een stage. Ik vroeg de directeur van mijn stagebedrijf hoe de werkvloer eruit zou zien zonder alle stagiairs. Volgens hem zou de output min of meer hetzelfde zijn. Misschien tien procent minder. Nauwelijks verdringing dus. De programmamakers zijn namelijk ook veel tijd kwijt aan begeleiding van stagiairs, die anders besteed zou worden aan reguliere werkzaamheden.

Toch zijn de stageplekken constant bezette arbeidsplaatsen. Er wordt ongetwijfeld enigszins competent werk verricht, aangezien stagiairs regelmatig een baan aangeboden krijgen. Journalist Teun van de Keuken wijdde al een column aan het feit dat de functieomschrijving van een stagiair programmamaker bij mijn stagebedrijf verdacht veel lijkt op een normale arbeidsplaats. Zijn die werkervaringsplekken dan echt additioneel, zoals minister Asscher verplichtte?

Vooral in de culturele sector is het lastig om vast te stellen welke werkzaamheden onmisbaar zijn en welke additioneel. De waarde van een product kan meestal niet direct herleid worden tot een specifieke werknemer of een bepaald aantal uren. Daarom zijn de weinige regels die er zijn gemakkelijk te omzeilen.

Ongelijkheid

Een laatste negatief gevolg van dit systeem, is dat het rijke jongeren meer kansen geeft dan arme. Vier dagen per week onbetaald stage lopen kun je je praktisch gezien alleen veroorloven als je ouders je financieel kunnen ondersteunen. Zelfs als je de overige drie dagen in de week bijverdient, kun je niet zelfstandig in je levensbehoeften voorzien. Voor minder geprivilegieerde jongeren is onbetaald stage lopen geen optie. De overheid biedt deze studenten extra studiefinanciering, maar als ze vervolgens nergens stage kunnen lopen en daarom geen baan kunnen vinden, staan ze na hun studie weer op dezelfde achterstand.

Inmiddels is de basisbeurs een lening geworden en werkervaringsplekken zijn een steeds gebruikelijker onderdeel van de cv’s van hoogopgeleide starters (waar overigens best een oorzakelijk verband zou kunnen zijn - zonder basisbeurs is een werkervaringsplek een goedkopere manier om jezelf te ontwikkelen dan studeren). Zou het dan niet logisch zijn om ook overheidsleningen te verstrekken voor werkervaringsplekken? Dat zou de ongelijkheid iets rechter trekken. Met goede kwaliteitseisen voor de begeleiding, net als bij echte stages en opleidingen, voorkom je dat de overheid betaalt voor gratis arbeidskrachten.

Verantwoordelijkheid

Ongeacht wat voor maatregelen genomen moeten worden, is het zeker dat er meer aandacht moet komen voor schijnconstructies rondom werkervaringsplekken. We moeten met elkaar in gesprek gaan over de vraag wie verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van stages en de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt.

Op dit moment kunnen bedrijven zich namelijk moeiteloos onttrekken aan de maatschappelijke plicht om zich bezig te houden met de gevolgen van hun stagebeleid. Mijn stagebedrijf is zo maatschappelijk geëngageerd als het maar kan (ik maakte als stagiair programma's over de 'toekomst van werk' en een collega had 'sociale gelijkheid' als thema). Toch ziet het bedrijf het niet als haar plicht om verder na te denken over wat het betekent om onbetaalde stagiairs in huis te hebben. Dat is geen onwil, dat is een blinde vlek voor de consequenties van het stagebeleid. Zolang we stages blijven zien als een overeenkomst tussen een bedrijf en een individu, kunnen we die blinde vlek niet collectief bestrijden.

De stagemarkt is momenteel een ongereguleerde laissez-faire economie. Zoals mijn stage-baas zei: “Als jij de overeenkomst onderschrijft, dan ben ik verder niks aan jou verplicht.” Zolang ik niet naar de rechter of de Inspectie SZW stap, is dat inderdaad waar. Maar met die redenering ontsnappen wij beiden aan de verantwoordelijkheid die we naar de maatschappij toe hebben. Want indirect werken we allebei mee aan een gebrekkig systeem. Een systeem dat zich onttrekt aan de gebruikelijke regels voor leren en werken, arbeidsplaatsen verdringt en rijkere mensen voortrekt.

Tekst: Adriaan de Jonge, dit stuk verscheen eerder op verspers.nl

Adriaan de Jonge

Metro's Dossiers

Elk weekend duikt Metro de diepte in! Hoe? Elke zaterdag vind je bij ons verhalen over de meest spraakmakende zaken. We kennen het, doordeweeks moet alles vlug maar gelukkig is er in het weekend tijd om lekker lang te lezen over opzienbarende onderwerpen. Boeiend? Absoluut! Schokkend? Soms. Confronterend? Misschien. Interessant, met een knipoog en vanuit meerdere perspectieven belicht? Altijd!

Onze beste auteurs, vormgevers, filmmakers en fotografen stellen deze bazige dossiers voor je samen. Zo heb jij op maandag gegarandeerd een tof verhaal om te delen met vrienden en collega's. Met Metro’s Dossiers ben je helemaal up to date. Stop met koppensnellen en verwen je hersencellen! Deze week: met beide benen op werkvloer.

LEES OOK


Views

63

Lees verder na deze advertentieAdd Arrow

Camera videoVerplaatst de rolkoffertoerist zich naar Utrecht?

Foto van 'Pien van Breda'

VANDAAG, 06:05

In Amsterdam fietsen zonder een stomdronken Engelsman aan te rijden is al een hele prestatie. En als je in de Kalverstraat wordt aangesproken in het Nederlands, dan is dat heel bijzonder. Nu blijkt dat het aantal via Airbnb geboekte overnachtingen in Utrecht vorig jaar bijna verdubbeld is, rijst de vraag: gaat Utrecht Amsterdam achterna?

,,We zien inderdaad een toename van het aantal toeristen in Utrecht, maar we zorgen dat het binnen de perken blijft”,  zegt Judith Vaessen (coördinator VVV Utrecht) als reactie op het onderzoek waaruit blijkt dat Airbnb in de lift zit in de Domstad. Het aantal overnachtingen dat geboekt werd via de website verdubbelde afgelopen jaar naar 156.000. Toch vreest Vaessen niet dat Utrecht een tweede Amsterdam wordt, qua rolkoffertoeristen. ,,In Utrecht komt een heel ander soort toerist dan in Amsterdam. In Utrecht zijn ze meer gericht op musea en de bijzondere cultuur en sfeer van de stad. We hebben hier gemiddeld genomen ook minder coffeeshops dan in de hoofdstad. Door zowel op het station als hier bij de Dom VVV-infowinkels te plaatsen, kunnen we de toeristen een beetje sturen. Zo vinden ze het vaak ook heel erg leuk om naar de Utrechtse Heuvelrug te gaan of naar kaasstad Woerden.’’

Brandbrief

In Amsterdam wonen er nog weinig échte Amsterdammers in de binnenstad, door het toenemende toerisme. In 2016  schreven bewoners en ondernemers nog een brandbrief aan burgemeester Eberhard van der Laan. Ze wilden dat er actie zou worden ondernomen tegen de toenemende overlast van toeristen en van de toeristenindustrie. Vaessen: ,,Utrecht wordt echt gemaakt door de mensen die er wonen. Dit zorgt voor een eigen sfeer en dat is belangrijk voor de toerist. Die sfeer willen we daarom ook erg graag behouden en dus worden daar maatregelen voor genomen.’’

Overlast en drukte zijn natuurlijk nadelen van toerisme. Toch is de groeiende industrie ook goed voor de stad, meent de eigenaar van Utrecht souvenirs. ,, Ik zie inderdaad dat er een toename van het aantal toeristen in Utrecht is, er zijn grotere groepen en meer bussen. Maar het loopt nog absoluut niet de spuigaten uit. De toeristen die hier komen hebben een duidelijke waardering voor Utrecht. En toeristen geven veel uit, dat moeten we niet vergeten.” Ook winkelmanager Shanna is blij met de toeristen: ,,Over het algemeen zijn het gezellige mensen. Daarnaast is het natuurlijk goed voor de winkel. Ze letten minder op de centen. En Utrecht het nieuwe Amsterdam? Nee, dat denk ik niet.’’

Te druk

Hoewel meer toerisme dus goed is voor de portemonnee van ondernemers in Utrecht, is niet iedereen gelukkig met al die extra bezoekers. ,,Ja, ik ben wel bang dat Utrecht zoals Amsterdam wordt. Nu al merk je in de weekenden dat het soms gewoon te druk is in de binnenstad. Ik woon hier nu tien jaar en er is een duidelijk verschil met vroeger’’, vertelt een binnenstadbewoner. Student Daphne werkt nu twee jaar in een winkel waar de toename ook te merken is. ,,Over het algemeen heb ik geen last van toeristen. Wel is het soms lastig in de communicatie.”

Marieke Dessauvagie van Colliers International Hotels ziet de groei in Utrecht ook. ,,Het aantal geboekte overnachtingen is in 2017 met 35 procent gestegen, dat is gigantisch. Wij verwachten dat dit met name komt door de overflow uit Amsterdam. Amsterdam wordt te duur en te druk, dus kiezen reizigers voor alternatieven.” Dessauvagie vindt dat een goede ontwikkeling. “Het is belangrijk om toerisme meer te spreiden, omdat Amsterdam het aantal toeristen niet alleen kan dragen. Op deze manier kunnen steden meer samenwerking opzoeken en dat is essentieel om Nederland verder te ontwikkelen. Daarnaast dwingt het steden om ook te blijven innoveren en ontwikkelen, waar ook bedrijven en bewoners in die steden van profiteren.’’

Toch verwacht ook Dessauvagie niet dat Utrecht het nieuwe Amsterdam wordt. ,, Er wordt wel eens gekscherend verwezen naar Utrecht als ‘Little Amsterdam’ maar het toerisme zal hier niet snel zo groot worden als in Amsterdam. De UNESCO-grachtengordel van Amsterdam blijft mensen trekken en die zullen niet snel uitwijken. Daarnaast is Amsterdam de hoofdstad van Nederland en dat zal ook altijd mensen blijven trekken.’’

OVER METRO DOSSIER

Elke zaterdag vind je bij Metro verhalen over spraakmakende zaken. We kennen het, doordeweeks moet alles vlug, maar gelukkig is er in het weekend tijd om lekker lang te lezen over opzienbarende onderwerpen. Boeiend? Absoluut! Schokkend? Soms. Confronterend? Misschien. Interessant, met een knipoog en vanuit meerdere perspectieven belicht? Altijd!

Deze week: toerisme in Nederland. Hoe erg is het om midden in Amsterdam te wonen? En gaat Utrecht Amsterdam achterna qua rolkoffertoeristen?

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar

LEES OOK


Views

100+

Likeability of 6

Dag in, dag uit het snerpende geluid van rolkoffers

Foto van 'metronieuws'

VANDAAG, 06:02

Schrijver Thomas Heerma van Voss woont op de Amsterdamse Wallen. In deze column schrijft hij hoe het is om te leven in een open lucht-pretpark.

Ruim tien jaar geleden ging ik, een achttienjarige maagd die zijn hele leven in het lege en tergend saaie Amsterdam-Zuid had doorgebracht, in de meest toeristische buurt van Nederland wonen: de Amsterdamse Wallen. Tussen de rode ramen, in een steeg zo breed als een flinke vrachtwagen. Plotseling kwamen er ’s nachts geluiden van straat. Er waren nergens meer stoepen waarop je kon voetballen, nergens parkeerplaatsen, en wel overal dampen uit coffeeshops en langzaam slenterende toeristengroepjes.

Mijn vader had me afgeraden hier te gaan wonen. ‘Onveilig,’ zei hij, zoals over veel plekken waar hij nooit durfde te komen.

Mijn moeder was enthousiaster. Haar ouders hadden precies in deze buurt, vlakbij mijn straat, in de jaren zestig beiden een atelier gehad. Zo kwam ik hier ook terecht. Mijn grootvader was niet zakelijk maar wel idealistisch, via een fonds had hij de afgelopen eeuw enkele panden opgekocht, met als doel dat ze niet gesloopt zouden worden en gewoon in handen bleven van hurende Amsterdammers. Zo kwam ik in de rosse buurt terecht – een buitenkansje voor een beginnende student.

Een van de eerste dingen die ik me hier afvroeg: een atelier, echt waar, konden mijn grootouders hier werken? Ja hoor, bleek toen ik het ze vroeg, ze maakten hier ontspannen en ongestoord hun beeldhouwwerken. De Wallen waren natuurlijk nooit een rustige buurt geweest, maar toch: je kon er makkelijk je gang gaan en op straat liepen vooral Nederlanders rond, drugdealers en –gebruikers natuurlijk, hoerenlopers, amper buitenlanders.

Ik moest hier als thuiswerker op de eerste dag mijn bureau weghalen van de straatkant om geconcentreerd te kunnen schrijven. En meteen begreep ik de nieuwe wetten waaraan ik me moest houden: deur dicht, ramen op hooguit een kier, en muziek aan om het aanhoudende straatrumoer te overstemmen.

Tien jaar zijn er sindsdien voorbij gegaan, tien jaar en ik zit nog steeds op dezelfde afgeschermde plek, en tegenwoordig doe ik ook regelmatig oordopjes in tijdens het werken.

Er wordt de laatste jaren veel gesproken over toerisme in Nederland, en dat mondt al vaak uit in een gesprek over toerisme in Amsterdam, het onvermijdelijke stadscentrum, en vroeg of laat gaat het dan over de Wallen.

Wat ik ontdekt heb, levend in het kloppend hart van die buurt: vrijwel alle beelden die ouderen van de Wallen hebben, zoals mijn vader of grootmoeder, zijn onwaar. Er lopen hier nauwelijks nog junks of drugsgebruikers rond. Welnee, in elke straat hangen camera’s en zijn agenten, en het is zo druk dat niemand iets gevaarlijks durft te doen. Zelfs mijn fiets wordt hier niet gestolen als ik die per ongeluk een nacht niet op slot zet, gewoonweg omdat er voortdurend potentiële getuigen langslopen.

Wat ik helaas ook heb ontdekt: vrijwel alle huidige standaardbeelden over Amsterdams toerisme zijn waar. Graag zou ik die clichés in deze column een voor een ontkrachten, maar het stadsdeel geeft daar geen enkele reden toe. Het voelt meer en meer alsof ik in een dichtslibbende ader leef. Sinds enkele jaren hoor ik dag in dag uit het snerpende geluid van rolkoffertjes. Ook ’s nachts. Je wéét rondlopend door de buurt van een afstandje welke appartementen voor Airbnb worden gebruikt. Wie op een avond over de Wallen struint, ziet dat overal Nutellawinkels met namen als Delicious en Ice for you bijkomen en hoort geen Nederlands meer. De voertaal in de meeste cafés is Engels, ik heb het zien veranderen, en alles op de Wallen glimt tegenwoordig en geeft licht. Niets gevaarlijks aan, de buurt is een open lucht-pretpark geworden, bedoeld voor het vermaak en vooral het tegemoetkomen van buitenlanders en hun clichébeelden.

Heb ik daar iets tussen te zoeken? Ik ben gehecht aan de steegjes, de pleintjes, de gebouwen. Maar ik fantaseer steeds vaker over vertrekken. De rust die zich dan zal aandienen, de nachten die niet meer met dronken gelal of gebrul worden onderbroken, de vele buitenlanders die mijn appartement na mijn vertrek zullen huren, ongetwijfeld tegen woekerprijzen.

Mijn oma leeft trouwens nog steeds. Haar wereld is beperkt tot haar kamer in het verzorgingstehuis. Soms kom ik langs en begint ze te mijmeren over de Wallen. Over inmiddels verdwenen cafés waar zij graag kwam, over de steegjes die in haar tijd nog leeg waren, over een wereld waarvan ik weet: die is allang verdwenen en komt nooit meer terug.

OVER METRO DOSSIER

Elke zaterdag vind je bij Metro verhalen over spraakmakende zaken. We kennen het, doordeweeks moet alles vlug, maar gelukkig is er in het weekend tijd om lekker lang te lezen over opzienbarende onderwerpen. Boeiend? Absoluut! Schokkend? Soms. Confronterend? Misschien. Interessant, met een knipoog en vanuit meerdere perspectieven belicht? Altijd!

Deze week: toerisme in Nederland. Hoe erg is het om midden in Amsterdam te wonen? En gaat Utrecht Amsterdam achterna qua rolkoffertoeristen?

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar

LEES OOK


likelove
user_20afbd9672dd2a1fff6fe2030416b6d9dad19453_avataruser_5c510c565c01b349b89f883d3110c6713b022c97_avatar

Views

200+

Lees verder na deze advertentieAdd Arrow
Likeability of 6

Nederland door de ogen van rijke toeristen

Foto van 'metronieuws'

VANDAAG, 06:00

Pasen luidt traditiegetrouw het nieuwe toeristische seizoen in. Het toerisme in ons land groeit harder dan in andere EU-landen (CBS). Maar wat trekt die buitenlanders en hoe zien ze ons? Nu eens geen verhaal over busladingen Chinezen maar een insidersverslag van Caspar Naber, een privégids annex chauffeur voor rijke wereldontdekkers.

,,Kunnen we eerst gaan shoppen want daar hebben we nog geen tijd voor gehad”, vraagt een van de Amerikaanse dames op de achterbank schaterend. Ik heb de New Yorkse van een jaar of dertig - hippe zonnebril en designerkleding - en drie vriendinnen net opgehaald van Schiphol. Na een cruise van tien dagen in het Middellandse Zeegebied ‘doen’ ze nu in twee dagen Nederland. Op het programma van de eerste dag staan onder andere het Rijks- en Van Goghmuseum, de Keukenhof, een Delfts blauw aardewerkfabriek, Rotterdam en Kinderdijk.

Koopgraag

In de veronderstelling dat mijn pax – jargon voor passagiers -   kleding willen kopen, noem ik een aantal opties. De vrouwen beginnen te schateren. ,,Nee we willen écht shoppen, leuke hebbedingetjes voor thuis”, klinkt het in koor.

Om een lang verhaal kort te maken: eentje kocht in de Delfts blauwe aardewerkfabriek voor 3.500 euro de grootste en duurste vaas uit de collectie, de andere drie hielden het bij kleiner beschilderd porselein ter waarde van zo’n 1.000 euro.

‘Laat het maar verschepen naar dit adres”, zeiden ze na het trekken van de creditcards alsof het de normaalste zaak van de wereld was.

Een uitzondering? Nee hoor. Vrijwel alle buitenlandse gasten kopen er driftig op los. Van typische toeristenspullen zoals Delfts blauw aardewerk, tulpenbollen, klompsloffen met koeienopdruk, stroopwafels, chocoladebonbons, vacuümverpakte kaas en kaasschaven tot kasjmier sjaaltjes, kunst(boeken), sieraden en zilveren bestek.

Klant is koning

Afwijken van het programma is ook vaste prik. Toeristen in dit marktsegment boeken weliswaar een vooraf ingekleurde trip maar betalen voor een auto met chauffeur annex gids die hen zoveel mogelijk pampert en geeft wat ze willen. Dat leidt soms tot verrassende situaties.

Zo reageerde een familie uit Hong Kong – vader, moeder en hun in Oxford studerende zoon en dochter – als door een wesp gestoken toen ik hen tijdens het uitrijden van de Amsterdamse binnenstad wees op de voormalige Heineken Brouwerij. ,,Wat? Is Heineken Nederlands? Wij dachten Duits”, zei de zoon geschrokken. Hij wilde alles weten van een brouwerijbezoek en zei na een spoedoverleg in het Kantonees met zijn ouders en zus: ,,Laat die Delfts blauwe aardewerkfabriek na de Keukenhof maar vallen. Wij willen naar de Heineken Experience.”

De meeste buitenlanders op de achterbank – ze zitten nooit naast de chauffeur - komen uit de Verenigde Staten en Azië (vooral Hong Kong). Hoogopgeleide en bemiddelde dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers - al dan niet met kinderen – die meermaals per jaar de wereld over vliegen en naast onze toeristische trekpleisters ook het ‘echte’ Nederland willen ontdekken.

Strijd tegen het water

Te beginnen met tastbare voorbeelden van onze strijd tegen het water, zoals de Afsluitdijk en de stormvloedkeringen. Want dat we in een groot deel van het land onder zeeniveau leven maar desondanks droge voeten houden, daar begrijpen ze he-le-maal niks van. Om hen te laten ervaren hoe dat er in de praktijk uitziet, rijden we vaak naar de molenviergang in Aarlanderveen (vier windmolens op rij die het water telkens 1.25 meter hoger pompen en zo afvoeren naar de Oude Rijn) of de Etersheimer Braakmolen bij Oosthuizen tussen Hoorn en Purmerend. Molen de Breek (genoemd naar dijkdoorbraak) staat op het laagste punt van Noord-Holland: - 6,6 meter onder NAP. Pax kunnen deze molen van binnen bekijken. De benepen woonruimte met oud-Hollands interieur levert telkens vele oh’s en ah’s op. De petieterige bedsteden waarin de bewoners zittend sliepen – mensen waren vroeger kleiner en geloofden dat het bloed bij liggend slapen naar je hoofd liep waardoor je misschien nooit meer wakker zou worden – ontlokken de buitenlandse bezoekers vaak kreten van ongeloof.

Als ze vanaf de nabijgelegen dijk rond het Markermeer naar de veel lagere polder kijken, is hun plaatje compleet en komen de vragen los over overstromingen in verleden en toekomst. ‘Wat doen jullie als de zeespiegel stijgt door de opwarming van de aarde’, is de meest gestelde vraag na mijn lesje over de overstromingsgeschiedenis van ons land.

Vragen

Het is een van vele vragen waarop de toeristen een antwoord verwachten. Want ze hebben immers een privétour geboekt. ‘Waarom rijden hier zo weinig pick-ups’, ‘wat voor asfalt gebruiken jullie’, ‘wat groeit er in die kassen’, ‘wat voor vogel vliegt daar’, ‘hoe zit het met jullie pensioenstelsel en gezondheidszorg’, ‘waarom zijn er in Nederland nog geen terroristische aanslagen geweest zoals in België en Frankrijk’, ‘hoeveel macht heeft jullie koning’, ‘wat voor regering heeft Nederland’, ‘wat vinden de Nederlanders van Trump’ en ‘hoe zien jullie de verhouding tussen China en Hong Kong’.

Het beantwoorden van laatstgenoemde vragen is altijd een kwestie van aftasten. Zijn de vragenstellers voor of tegen de Amerikaanse president of de leider van Hong Kong? Geef je ook je persoonlijke mening en, zo ja, hoe ver ga je daarin? Nederlanders staan wereldwijd bekend om hun directheid maar onze open manier van communiceren roept veel vragen op bij buitenlanders, blijkt. ‘We hebben gehoord dat jullie niet van hiërarchie houden en alles kunnen zeggen tegen je baas. Is dat zo en word je dan niet ontslagen?’, klinkt het vaak vol ongeloof.

Gek

De vele fietsers roepen ook steevast verbazing (en ontzetting) op. ‘OMG, waarom zitten jullie allemaal zonder helm en in gewone kleding op de fiets’ en ‘hoe vaak zijn er aanrijdingen tussen auto’s en fietsers en tussen fietsers onderling’, klinkt het telkens weer. Ouderen op e-bikes vinden ze ook gek: ‘waarom nemen die mensen niet gewoon de auto als ze snel vooruit willen komen zonder moe te worden’.

Zo mogelijk nog gekker vinden de rijke wereldontdekkers de vele woningen met grote woonkamerramen en daarachter vensterbanken vol spullen, vaak in symmetrie. Volstrekt onbegrijpelijk vinden ze het dat zoveel mensen ’s avonds de gordijnen niet dicht doen want dat trekt in hun ogen criminelen aan. De keurig onderhouden tuinen vol kleur – hoe klein ook – en de vele leilindes zijn regelmatig aanleiding voor ongeplande fotostops.

Roots

Tijdens het ontdekken van het ‘echte’ Nederland willen de pax ook steevast typisch Nederlandse gerechten proeven. Qua snacks geen probleem dankzij onder andere onze bitterballen, ossenworst, haring en kibbeling. De lunch lukt meestal ook wel want uitsmijters, tosti’s, broodjes gezond en erwtensoep zijn vrijwel overal verkrijgbaar. Maar wat is typisch Nederlands avondeten? Aardappelen, vlees en groente zijn voor Aziaten wel representatief voor de Hollandse keuken maar niet voor Amerikanen. Stamppot is al wat Nederlandser maar boerenkool is in de Verenigde Staten gehypet als supergroente en nu booming. Daardoor eindigt de zoektocht naar de oer-Hollandse keuken vaak in een Indonesisch restaurant, waar de pax zich tegoed doen aan de overdadige rijsttafel.

Over zoektocht gesproken: steeds meer buitenlanders op de achterbank – vooral Amerikanen en Canadezen – willen terug naar hun Nederlandse roots. Dan loop je opeens met drie generaties VanWagoners (verbastering van Van Wageningen) in de Gelderse stad van waaruit hun voorouders in 1660 vertrokken naar Amerika. Of zoek je met de nazaten van een Canadese oorlogsvlieger het graf van hun oudoom op een militaire begraafplaats bij Bergen op Zoom. Het nieuwe toeristenseizoen begint volgende week voor mij ook met zo’n ‘rootstour’. Die brengt me met de familie Beetsma uit Ohio naar het Friese platteland.

Andere bril

Het rondtoeren met de buitenlandse toeristen en de gesprekken onderweg vergroten niet alleen mijn topografische en algemene kennis, maar doen mij ook door andere ogen naar Nederland kijken. Dan zijn problemen zoals de dagelijkse files, luchtverontreiniging en ‘overbevolking’ eigenlijk ‘peanuts’ vergeleken met die in de landen van mijn pax. Is Nederland niet overgeorganiseerd maar hebben we alles gewoon goed geregeld. Is ons land niet volgebouwd maar hebben we naar verhouding ontzettend veel ruimte en groen. Ligt Nederland niet vol zwerfvuil maar is het juist opvallend schoon. Zijn de Nederlanders niet bot, egoïstisch en negatief maar juist heel vriendelijk, behulpzaam en positief. Zijn de obers en serveersters in veel horecazaken niet ongemanierd en weinig gedienstig maar voorbeelden van die typisch Nederlandse ‘no-nonsense’ mentaliteit.

Commissies en fooien

Een voordeel van het rondrijden met rijke en koopgrage buitenlanders zijn de commissies en fooien. Zo krijg je als gids op veel plekken een percentage van het bedrag dat ze uitgeven. Dat kan oplopen tot wel 15 procent. Voorwaarde is wel dat je er vaste klant bent. De fooien liggen gemiddeld rond de 20 euro (eendaagse tours) maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Zo drukte een Chinese investeerder uit Hong Kong mij na twee dagen een envelop in handen met daarin twee briefjes van 500 euro.

Op persoonlijk vlak brengt het werk ook verrassingen met zich mee. Zo vroeg een van de New Yorkse dames uit het begin van dit verhaal me na haar shopverzoek waarom ik geen trouwring droeg. ,,Ben je vrijgezel of gescheiden”, om daarna gierend naar een van haar reisgezellen te wijzen met de woorden: ,,Zij zoekt nog een vent en vindt je leuk.’ Zulke koppelpogingen komen regelmatig voor. Ik schrijf ze toe aan wat ik noem het ‘skileraar-effect’ van een privégids.

OVER METRO DOSSIER

Elke zaterdag vind je bij Metro verhalen over spraakmakende zaken. We kennen het, doordeweeks moet alles vlug, maar gelukkig is er in het weekend tijd om lekker lang te lezen over opzienbarende onderwerpen. Boeiend? Absoluut! Schokkend? Soms. Confronterend? Misschien. Interessant, met een knipoog en vanuit meerdere perspectieven belicht? Altijd!

Deze week: toerisme in Nederland. Hoe erg is het om midden in Amsterdam te wonen? En gaat Utrecht Amsterdam achterna qua rolkoffertoeristen?

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar

LEES OOK


likelove
user_20afbd9672dd2a1fff6fe2030416b6d9dad19453_avataruser_5478eb94631ee8383b95bae14988131d1b7cff0c_avatar

Views

100+

Piepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (deel 4)

Camera videoPiepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (slot)

Illustratie: Eefje Savelkoul

Foto van 'Pien van Breda'

20 MAA 2018

Het beeld van gemeenteraadsleden? Grijze mannen en dames op respectabele leeftijd. Echter, er is hoop op aanwas. Metro ging op zoek naar kandidaatraadsleden van ’max’ 20 jaar, waarop woensdag kan worden gestemd. In no-time hadden we er 21 gevonden, dus waarschijnlijk zijn er nog veel meer enthousiastelingen. Niet allemaal kunnen deze 21 onder de 21 de gemeenteraad in, want 18 jaar is de minimum leeftijd. Maar een partijtje gemotiveerd dat ze zijn... We presenteren de politici van de toekomst in vier delen, dagelijks om 13.00 uur.

Piepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (deel 4)

Tim van Ooijen.

‘Met de laarzen in de klei’

Naam: Tim van Ooijen. Leeftijd: 19. Opleiding: Commercieel Medewerker. Verkiesbaar voor: ChristenUnie, Neder-Betuwe. Plek: 3

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Ik wil graag een stem zijn voor alle inwoners van onze waardevolle gemeente. Daarnaast vind ik het belangrijk dat jongeren inspraak hebben in de politiek. Voordat ik burgerraadslid geworden ben, was ik lid van de Jongerenraad in de gemeente Neder-Betuwe. Jongeren hebben op verschillende onderwerpen een verfrissende, andere blik. Het is belangrijk dat dit inzicht ook in de lokale politiek wordt gehoord.

Waarom heb je voor de ChristenUnie gekozen?

Omdat deze partij voor idealen gaat, zowel gemeentelijk als landelijk. Deze idealen komen uit de Bijbel en dit is een grondslag van mijn denken. Ik probeer met deze idealen als achtergrond de gemeente Neder-Betuwe, maar ook de Nederlandse samenleving te vertegenwoordigen. Dit doe ik door dichtbij de inwoners te blijven en zo altijd met de laarzen in de Betuwse klei te blijven staan.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Als ChristenUnie hebben we op onze campagne-aftrap een Jongerenmanifest gepubliceerd. Dat zijn een aantal punten die ik per direct zou willen aanpakken. Hierin staat bijvoorbeeld dat we voorstander zijn van het zogenoemde Jeugdlintje. Dat is een onderscheiding voor jongeren die belangrijk of bijzonder werk verricht hebben. Denk hierbij aan dat de lokale jeugdbrandweer die Nederlands Kampioen is geworden. Ook vind ik het sociaal domein een van de punten die ik direct wil aanpakken. Hierop is de laatste jaren veel bezuinigd in onze gemeente. De leefbaarheid dreigt achteruit te gaan. Wat mij betreft is het tijd om weer vet op de botten kweken.

Piepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (deel 4)

Halil Akbaba.

‘Meer jongeren naar Dordrecht’

Naam: Halil Akbaba. Leeftijd: 17. Opleiding: 6 vwo. Verkiesbaar voor: PvdA, Dordrecht. Plek: 15

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Ik ben sociaal bewogen en wil de stem van jongeren beter vertegenwoordigen. Daar ga ik me sterk voor maken. Als gemeenteraadslid ben je een volksvertegenwoordiger. Je levert een grote bijdrage aan de samenleving. Je bent er voor de verbeteringen van je stad en voor de belangen van de inwoners. De gemeenteraad staat het dichtst bij de inwoners.

Waarom heb je voor PvdA gekozen?

De PvdA wil een sociale en rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld. Daar sta ik voor. De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen toegang met gelijke kansen heeft tot het beste onderwijs. Onderwijs is een belangrijke bouwsteen van de samenleving en de PvdA stelt dit voorop. In Dordrecht zeggen we niet voor niets: PvdA. Altijd. Voor iedereen!

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Ik maak me sterk voor een levendige en bruisende binnenstad met meer mogelijkheden voor ondernemers, winkeliers en jongeren. Winkels die langer open zijn, meer ruimte voor horeca en het aantrekken van winkelketens die de weg naar Dordrecht nog niet hebben gevonden. En daarnaast hebben we als doel om meer jongeren in Dordrecht te laten wonen en naar school te laten gaan. Een verdere ontwikkeling van het mbo en het aantrekken van nieuwe hbo-opleidingen zijn een mooi streven.

Piepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (deel 4)

Feline van Doorn.

‘Jongeren- of kinderraad is nodig’

Naam: Feline van Doorn. Leeftijd: 17. Opleiding: 5 havo. Verkiesbaar voor: PvdA, Barendrecht. Plek: 11

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Jongeren vormen een groot deel van onze inwoners en er moet meer ‘door en voor’ jongeren in de raad besloten worden. De lokale politiek staat dichtbij de inwoners, juist in je eigen gemeente kun je veel invloed hebben. Zo ben ik een petitie gestart voor het aanpakken van kinderarmoede. In Barendrecht betreft dit 800 kinderen, dat zijn er 800 te veel. De Klijnsma-gelden, 168.000 euro, worden in Barendrecht niet gebruikt in de aanpak van kinderarmoede. Dit moet anders!

Waarom heb je voor de PvdA gekozen?

De PvdA zet zich in voor bestaanszekerheid. Goed eerlijk werk, de beste zorg, uitstekend onderwijs met kansen voor iedereen en een betaalbaar huis in een fijne wijk, dat is toch de basis voor iedereen! Persoonlijk heb ik ervaren dat deze basis in bestaanszekerheid niet voor iedereen in Nederland vanzelfsprekend is. In een welvarende gemeente als Barendrecht moet iedereen zeker kunnen zijn van deze basis en daar wil ik mij voor inzetten.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Jongeren moeten een stem krijgen in de gemeenteraad en betrokken worden bij besluitvoering. Een jongeren- of kinderraad is nodig! In Barendrecht is er, op sport na, niets te doen voor jongeren. Zeker in de wijk Carnisse, waar veel jongeren wonen, moet er een uitgaansgelegenheid komen en moeten er jongerenevenementen georganiseerd worden, zoals een festival. Betere OV-voorzieningen in onze gemeente, met een aansluiting op het metronetwerk naar Rotterdam, is voor jongeren een musthave.

Moeder en dochter

Feline staat samen met haar moeder Winnie Hofland op de kandidatenlijst van de PvdA. Metro zocht hen op.

Piepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (deel 4)

Tom de Kleer.

‘Zet je schouders eronder’

Naam: Tom de Kleer. Leeftijd: 20. Opleiding: geschiedenis, Universiteit Leiden. Verkiesbaar voor: VVD, Nieuwkoop. Plek: 1

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Ik ben sinds september 2016 gemeenteraadslid en in de aanloop naar deze verkiezingen gevraagd om lijsttrekker te worden. Ik vind het eervol werk om te mogen doen en ga er graag vier jaar mee door. Passie en enthousiasme in wat je doet vind ik belangrijk en dat probeer ik dan ook over te brengen (zeker op jongeren). Daarnaast is je bestaansrecht als politicus naar mijn idee je zichtbaarheid als vertegenwoordiger, dus weet wat er speelt.

Waarom heb je voor de VVD gekozen?

Ik geloof dat in deze tijd zelfontplooiing een ontzettend belangrijk aspect is. Je kunt in dit land bijna alles bereiken. Als je iets wilt: zet je schouders eronder en ga ervoor. Pak je verantwoordelijkheid en draag je steentje bij aan dit mooie land. Dan wil je een overheid hebben die mensen die ruimte geeft, en tegelijkertijd - voor mensen niet alles kunnen - ondersteuning biedt. Naar mijn mening is die mix het beste bij de VVD te vinden.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Als VVD gaan we voor leefbare kernen, door de winkelcentra te centraliseren en aantrekkelijk te houden. Te bouwen voor zowel jong als oud en ondernemers de ruimte te geven. Verder ga ik persoonlijk ook voor een andere politieke cultuur. Als ik naar mijn eigen gemeente kijk, is het dualisme gewoon nog niet voldoende doorgevoerd. Ik wil een politiek die signalen van onrust snel herkent en aan de orde stelt. Een politiek die ongeacht oppositie of coalitie altijd gezond kritisch is.

Piepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (deel 4)

Sonny Spek.

‘Behoefte aan nieuw bloed’

Naam: Sonny Spek. Leeftijd: 20. Opleiding: politicologie en moderne Midden-Oostenstudies. Verkiesbaar voor: DURF, Katwijk. Plek: 1

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Heeft u soms ook het gevoel dat de wereld om u heen langzaam gek wordt? Ik maak mij zorgen over de koers van Katwijk en Nederland. Het is tijd dat Katwijk, als rustige enclave, de gemeenschappelijkheid behoudt en de unieke plaats tracht te blijven die het is. Om dat te bewerkstelligen vind ik dat er behoefte is aan nieuw bloed in de politiek. Een aantal raadsleden zit er al in sinds het jaar dat ik geboren ben.

Waarom heb je voor Durf gekozen?

Begin vorig jaar heb ik samen met mijn vriend Danny Dubbeldam DURF opgericht om ons te kunnen focussen op de woningnood, erfgoed, democratisering en realistische politiek. Geen beloftes die niet haalbaar zijn, want dat vergroot het vertrouwen in de politiek. Tegenwoordig bestaat DURF uit 41 kandidaten met allerlei beroepen, afkomstig uit verschillende politieke stromingen en zijn er veel verschillende leeftijdscategorieën aanwezig. Hiermee kan ik met trots zeggen dat wij ons nu kunnen presenteren als lokale volkspartij!

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Ik heb goede hoop dat wij na 21 maart mee kunnen gaan praten. De expertise en wil is er in elk geval. Wij zullen ons daarbij gaan inzetten om duidelijkheid te geven over lokale thema's, maar ook een duidelijke visie opstellen hoe wij buurten waarin de leefbaarheid achteruit is gegaan weer gaan verbeteren. Ook vinden wij dat het integratiebeleid momenteel te soft is. Als statushouders straks het taalniveau B1 moeten halen, dan zijn twee taallessen per week niet genoeg.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar

LEES OOK


Views

95

Likeability of 5

Camera videoHoe de Asus ZenBook de flexwerklaptop werd

In samenwerking met Asus

21 MAA 2018

Een mooi ogende notebook die - zonder snoertje - de hele werkdag meegaat. Dat is in een paar woorden de Asus ZenBook, de laptop die je op menig flexwerkplek ongetwijfeld opengeklapt op tafel hebt gezien.

Metro is samen met Asus (zie onderaan) via een columnwedstrijd op zoek naar mooie verhalen over goede flexwerkplekken. Hoe zit dat toch, dat dit apparaat uit zoveel werktassen tevoorschijn wordt getoverd?

Asus is van oudsher een tech-company en in 1989 ooit begonnen met moederborden en grafische kaarten. „Dat is ons hart en de reden waarom gamers en super-techy mensen ons kennen en van ons houden”, vertelt Farley Cicilia van Asus. „We staan voor innovatie en design. Dat is handig voor als je bijvoorbeeld zelf je pc wilt bouwen. Ja, we zijn een powerhouse voor componenten en hardware.”

Nu voor iedereen

Langzamerhand begon Asus ook pc’s en laptops te bouwen. Niet alleen voor ‘die gamers en supertechy mensen’, maar voor iedereen. En zo was daar in 2011 het - zo bleek later - bedrijfspareltje voor de gewone man, de Asus Zenbook. Met name de huidige ‘UX430’ is uitgegroeid tot een populair apparaat. Kenmerkend zijn het grotere scherm (door dunne randen) en het draaggemak.

Cicilia: „Onze ZenBookserie is het neusje van de zalm geworden, onze trots. De ZenBook is een superelegante premium laptop van uitstekende materialen. Het design van de ZenBook is de afgelopen drie jaar heel belangrijk geworden. We hebben ons als Asus afgevraagd hoe de ZenBook mee kon met de tijd. Dat resulteerde erin dat je tegenwoordig met de Zenbook gezien wilt worden.”

Wow-factor

Dat blijkt. Loop een koffietentje in en je ontdekt wel iemand die zit te flexwerken met een ZenBook. „Als je je laptoptas opent zorgt dat bijna voor de wow-factor”, zegt Cicilia met een grote lach. Dan een beetje relativerend: „Het is gewoon echt een mooi en onderscheidende notebook.”

Opvallend design of niet, je moet er natuurlijk vooral goed mee kunnen werken. Cicilia: „Uiteraard, maar wees gerust. De Zenbook heeft genoeg paardenkracht om ook grote, zware programma’s te kunnen draaien. Mensen uit de grafische wereld en ook personen die moeten editen, kunnen er prima mee overweg.”

Dat je zoveel ZenBooks op openbare plekken ziet, komt omdat het bepaald geen log en zwaar apparaat is. Integendeel, de laptop weegt maar 1,25 kilo. Hij is reisvriendelijk, sommige ZenBooks passen zelfs in een vrouwenhandtas. En voor de sloddervossen onder ons, die stelselmatig hun oplader vergeten: de ZenBook heeft een optimale batterij, waardoor hij een uurtje of negen à tien meegaat. De melding die je vreest, ‘nog 10 procent’, blijft lekker lang uit. Superhandig voor de flexwerker dus. En, niet geheel onbelangrijk, voor 700 tot 800 euro heb je een ZenBook in huis.

Schrijven en stemmen

De ervaringen van die flexwerker, daar zijn Asus en Metro zoals gezegd naar op zoek. Wie graag in een café of op een rustig plekje in een bibliotheek werkt en daar een goed verhaal bij heeft: schrijf gerust een column van 400 woorden en stuur deze in naar lezerscolumn@metronieuws.nl. Wat het mooiste verhaal oplevert? Een plek in de papieren Metro en, uiteraard, een Asus Zenbook.

Schrijf je geen column, maar wil je wel meebepalen wie de winnaar wordt? Je stem uitbrengen - door middel van een emoji - kan hier. Wel een beetje naar beneden scrollen, dan vind je de 'lezerscolumns flexwerkplek'.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar

LEES OOK


love
user_40f2189b758d1d5d4da21b21e14ad404f1d96af6_avatar

Views

300+

Lees verder na deze advertentieAdd Arrow
Piepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (deel 3)

Camera videoPiepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (deel 3)

Illustratie: Eefje Savelkoul

Foto van 'Pien van Breda'

19 MAA 2018

Het beeld van gemeenteraadsleden? Grijze mannen en dames op respectabele leeftijd. Echter, er is hoop op aanwas. Metro ging op zoek naar kandidaatraadsleden van ’max’ 20 jaar, waarop woensdag kan worden gestemd. In no-time hadden we er 21 gevonden, dus waarschijnlijk zijn er nog veel meer enthousiastelingen. Niet allemaal kunnen deze 21 onder de 21 de gemeenteraad in, want 18 jaar is de minimum leeftijd. Maar een partijtje gemotiveerd dat ze zijn... We presenteren de politici van de toekomst in vier delen, dagelijks om 13.00 uur.

Piepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (deel 3)

Sterre Teunissen

‘Jongeren moet je betrekken’

Naam: Sterre Teunissen. Leeftijd: 18. Opleiding: 6 vwo. Verkiesbaar voor: Student & Starter, Utrecht. Plek: 21

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Ik ben geboren en getogen in de mooiste stad van Nederland: Utrecht. In de achttien jaar dat ik hier woon, ben ik ontzettend gaan houden van deze stad. Ik zou graag nu al in de gemeenteraad willen om de stad mooi te houden en waar het kan nog mooier te maken. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat ook jongeren betrokken worden bij de politiek. Ik wil die groep dus graag vertegenwoordigen.

Waarom heb je voor Student & Starter gekozen?

Wat mij direct aansprak bij Student & Starter was het feit dat ze jongeren betrekken bij de politiek. Hierdoor was ik meteen geïnteresseerd in de partij en heb ik me verdiept in haar standpunten. Ik heb het verkiezingsprogramma uitgebreid doorgenomen en het sprak me ontzettend aan dat Student & Starter vooruitstrevend is en zich niet in een hokje rechts of links laat stoppen, maar doet wat het beste is voor de stad.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Wat mij nauw aan het hart ligt is de duurzaamheid van de stad. Het liefst zou ik er per direct voor zorgen dat er geen auto’s meer de binnenstad in mogen. Zo blijft de lucht in de binnenstad schoon en kunnen mensen veiliger fietsen. Ook zou ik graag zien dat de kansenongelijkheid in het onderwijs vermindert. Dit kan bijvoorbeeld door de vrijwillige ouderbijdrage écht vrijwillig te maken. Nu zitten er nog consequenties aan als deze niet betaald wordt.

Piepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (deel 3)

Thomas Mojet.

‘Geen wollig taalgebruik in de raad’

Naam: Thomas Mojet. Leeftijd: 18. Opleiding: bachelor politicologie (VU). Verkiesbaar voor: D66, Amersfoort. Plek: 9

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Zelf heb ik een grote passie voor politiek, maar ik merk dat niet iedereen die passie deelt. Sterker nog, ik merk dat er een grote kloof is tussen de politiek en de samenleving. Ik wil daar wat aan doen. Door mijn passie voor politiek en mijn frisse blik denk ik dat ik een verbinder kan zijn tussen de gemeentepolitiek en de samenleving. Ik ben bij wijze van spreken overdag verschillende regeringsvormen aan het vergelijken tijdens mijn studie, ‘s avonds op de publieke tribune bij de raadsvergadering en daarna in de kroeg met leeftijdsgenoten te vinden. Ik wil de politiek in om de politiek dichter bij de samenleving te brengen.

Waarom heb je voor D66 gekozen?

Thema’s die ik erg belangrijk vind zijn klimaatverandering, gelijke kansen door goed en toegankelijk onderwijs en de multiculturele samenleving. Deze thema’s komen terug in het sociaalliberale gedachtegoed van D66. Maar bovenal is D66 opgericht voor meer democratie, meer transparante politiek en om de kloof tussen de politiek en samenleving te verkleinen. Daarom is D66 mijn partij.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Afstandelijke politiek en wollig taalgebruik in de raad. Als mensen de politiek niet kunnen volgen, is het logisch dat ze er een afkeer van krijgen. Daarom zal ik me inzetten voor duidelijke terugkoppeling naar inwoners. Dit zal ik doen door duidelijke korte stemverklaringen te geven over zaken waar ik namens de fractie het woord over voer. Zo wil ik ervoor zorgen dat iedereen de gemeentepolitiek kan volgen en dus ook kan controleren, want ik vind dat die controle hoort bij een goede democratie.

Moeder en dochter

Feline van Doorn (aflevering 4) staat samen met haar moeder op de kandidatenlijst van PvdA Barendrecht. Metro zocht hen op.

Piepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (deel 3)

Bente Ferwerda.

‘Ook in je eentje heb je invloed’

Naam: Bente Ferwerda. Leeftijd: 17 jaar. Opleiding: 6 vwo . Verkiesbaar voor: GroenLinks, Wormerland. Plek: 6

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?
Ik ben altijd al vrij kritisch geweest, zo ook over de politiek. Belangrijke zaken worden te vaak naar voren geschoven of weggestopt. Het beeld heerst dat je daar in je eentje niks aan kunt doen. Je bent te jong, je hebt te weinig invloed of ‘je bent maar alleen’. Ik vind dat echter onzin. Ik wil dat er iets verandert en ga er niet op wachten tot anderen dat voor me gaan doen.

Waarom heb je voor GroenLinks gekozen?

Ten eerste omdat GroenLinks natuurlijk veel aandacht besteedt aan duurzaamheid. Het is cruciaal voor onze eigen toekomst dat we ons klimaatbeleid flink aanscherpen de komende jaren. Verder is GroenLinks een partij waarbij empathie, solidariteit en zorgen voor elkaar hoog op de agenda staan. Aan een verdeelde samenleving hebben we niks. Ook de ambitie van de partij past perfect bij mij. GroenLinks is niet bang om grote plannen te hebben, en ik ook niet.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Mijn slogan op de verkiezingsposter is ‘samen met jongeren’. Dat is precies wat ik wil gaan doen. Jongeren voelen zich steeds meer gedistantieerd van de politiek en daar moet verandering in komen. Bij onderwerpen die jongeren aangaan zal ik met mijn partij de jongeren benaderen en met ze in gesprek gaan. Gewoon om te vragen wat ze ervan vinden. Want je moet niet over, maar mét jongeren besluiten nemen.

Piepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (deel 3)

Lorenzo van der Weiden.

‘Opkomen voor jong én oud’

Naam: Lorenzo van der Weiden. Leeftijd: 19. Opleiding: financiële dienstverlening. Verkiesbaar voor: 50PLUS, Breda. Plek: 5

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad? 

Breda is een prachtig stad voor jong en oud. Ik ben hier geboren, getogen en woonachtig. Ik wil graag dat 50PLUS een begrip in de gemeenteraad wordt, ook in andere gemeentes uiteraard. Naar mijn mening kan een stad als Breda op veel vlakken verbeteren op bijvoorbeeld de onderwerpen woningbouw, veiligheid en armoedebestrijding.

Waarom heb je voor 50PLUS gekozen?

Landelijk ben ik al een tijdje aangesloten bij 50PLUS. Na het Oekraïne-referendum van 6 april 2016 vond ik het onacceptabel dat Mark Rutte en zijn bewindslieden het associatieverdrag doorgevoerd hebben. Daardoor heb ik politieke aspiraties gekregen en heb ik mijzelf inhoudelijk verdiept in alle partijprogramma’s. Uiteindelijk kwam 50PLUS het beste uit bus. Als je ons inhoudelijke programma ziet, landelijk en lokaal, dan zie je dat wij voor jong en oud opkomen, dat wij een democratische, sociale partij zijn.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. 50PLUS wil verbeteringen in het ouderenbeleid maar verder is er veel goed geregeld in Breda, dat moet ik beamen. Maar actueel is nu de slechte afvalscheiding en de aanpak op de zuidelijke rondweg. Dat wil ik op een adequate, accurate manier oplossen, zodat de meerderheid met een tevreden gevoel kan doorleven.

Piepjong, maar veel zin in de gemeenteraad (deel 3)

Sewak Kasparyan.

‘Jonge raadsleden broodnodig’

Naam: Sewak Kasparyan. Leeftijd: 19 . Opleiding: bestuurskunde (hbo). Verkiesbaar voor: D66, Hof van Twente. Plek: 5

Waarom wil jij nu al in de gemeenteraad?

Gemeenteraadsleden zijn gemiddeld 50-plus. Ik vind het eigenlijk wel gek dat die leeftijd zo hoog ligt. Besluitvorming in de gemeente raakt iedereen. Het is in mijn ogen daarom broodnodig dat er juist meer jonge raadsleden komen. Heel actueel in veel gemeenten zijn op dit moment toekomstbestendigheid en duurzaamheid. Als jong raadslid heb ik hier een frisse progressieve blik op.

Waarom heb je voor D66 gekozen?

Ik was in de eerste instantie lid van de JOVD (Jongerenorganisatie van de VVD). In de verkiezingstijd werd door de VVD een enorm populistische houding aangenomen. Daarnaast vond ik het als liberaal belangrijk dat er werd omgekeken naar de minderbedeelden in de samenleving. Dat mistte ik heel erg bij de VVD en JOVD. De progressieve liberale kernwaarden van D66 en de Jonge Democraten spraken mij meer aan.

Wat wil jij per direct in je gemeente aanpakken?

Ik zou graag zien dat er in het Hof van Twente geïnvesteerd wordt in plaats van bezuinigd in voorzieningen voor sport, kunst en cultuur. Jongeren en starters moeten actief betrokken worden bij de besluitvorming.  Daarnaast moet besluitvorming van de gemeente op een transparante en overzichtelijke manier met de inwoners gedeeld worden, zodat iedereen meer op de hoogte is van de lokale politiek.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar

LEES OOK


Views

72

30 opmerkelijke posters van raadskandidaten

Verkiezingsposters bestaan er in vele vormen en maten ©KOE, Kerkrade

Foto van 'Jelmer Visser'

18 MAA 2018

Het zal je niet ontgaan zijn; de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Overal in het land proberen de kandidaten kiezers te overtuigen. En ze hebben een uitgebreid wapenarsenaal tot hun beschikking; flyers, mediamomentjes, campagnesvideo's maar ook posters. Laten we deze posters eens onder de loep nemen. Want er zaten nogal wat opmerkelijke ontwerpen, lauwe leuzen of bizarre beelden tussen over het hele land verspreid. Hier volgen een aantal markante exemplaren.

1. Paint in Someren

Een waar spektakel met verschillende fonts en kleuren! ©Leefbaar Someren

2. De herbruikbare poster

3. Willekeurige hoofdletters

Is het ene afval beter dan het andere? ©OPA, Enschede

4. Piratenpartij toont ballen

5. Zwolse woordgrollen

Diep rood voor deze woordgrap van de ChristenUnie ©ChristenUnie, Zwolle

6. Beter dan jullie?

Blijkbaar hebben deze kandidaten weinig zelfvertrouwen ©50Plus Assen

7. Giraffe in de raad

Is de giraffe ook verkiesbaar? ©GJS, Berg & Dal

8. Specifieke doelgroepen benaderen

Ballen die proberen op te vallen ©VVD, Utrecht

9. Groene lok naar links

Alle kleuren van de regenboog ©GroenLinks, Den Helder

10. Tilburgse talentenjacht

Als de politiek niets wordt kan Jan altijd nog gaan presenteren ©OPA, Tilburg, Kevin Janssen

11. Carrie Comic Sans

Carry is haar eigen beweging gestart © Carry on the Move, Amsterdam

12. Hopelijk geldt dit niet voor Carrie

Vind jij scooters stom? Dan is deze partij voor jou! ©Anti Scooter Partij, Amsterdam

13. Hij weer...

Je kan een zeer smaakvolle villa winnen met Johan Vlemmix ©PVDT, Eindhoven

14. Fictieve verhalen? Weg ermee!

SGP vindt natuur belangrijker dan cultuur ©SGP, Zaltbommel

15. Less is more

What year is it? ©Hilversum 1

16. Alle kleuren van de regenboog

Ongelofelijk! ©ASP, Deventer

17. Drommels, drommels en nog eens drommels

Tegenpartij meets Bassie en Adriaan ©Onafhankelijk Delft

18. De Partij voor de Mensen

Weer eens wat anders dan de Partij voor de Dieren ©Hop, Hoorn

19. Een gevulde blanco lijst

Gekke namen hebben die kandidaten wel ©CBD, Dordrecht

20. Limburgse woordspelingen

8 woorden, 4 woordspelingen ©Hart Leers, Heerlen

21. Koe dan?

Comic Sans in koeienletters ©K.O.E, Kerkrade

22. (S)linkse bekentenissen

(S)linkse bekentenissen... ©Progressieve Partij, Aalten

23. Communisme dood?

Met de hamer en de sikkel tegen kapitaalverkwisting ©NCPN, Heilo

24. Alsmeer, meer, meer!

De Aalsmeerse geboden ©Het Aalsmeers Collectief

25. Lijst Luxemburg?

Bergen op Zoom naar Luxemburg? ©Lijst Linssen, Bergen op Zoom

26. Harry Bakker, dat kan strakker!

Doe maar iets met paarden, een foto, een zonnebloem en een striptekening ©Lijst Harry Bakker, Drimmelen

27. Koek op Dirk

Gekke leus is gek ©CDA, Veere

28. Blind vertrouwen

Humor heeft meneer Bolders wél ©AKT, Woensdrecht

29. Voor al uw feesten en partijen

Een vrolijk duo uit Heerenveen ©PvdA, Heerenveen

30. Onheil nadert Delfzijl

Onheil nadert Delfzijl ©5 voor 12, Delfzijl

OVER METRO'S DOSSIERS

Elke zaterdag vind je bij Metro verhalen over spraakmakende zaken. We kennen het, doordeweeks moet alles vlug, maar gelukkig is er in het weekend tijd om lekker lang te lezen over opzienbarende onderwerpen. Boeiend? Absoluut! Schokkend? Soms. Confronterend? Misschien. Interessant, met een knipoog en vanuit meerdere perspectieven belicht? Altijd!


Views

200+