Erik Jonk
Erik Jonk Binnenland 10 mrt 2021
Leestijd: 9 minuten

Tweede Kamerverkiezingen 2021: wat willen de politieke partijen met… het klimaat?

Voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben de politieke partijen uitgebreide verkiezingsprogramma’s samengesteld. Metro filtert deze in een serie. Hoe staan de partijen tegenover thema’s als het onderwijs, klimaat en de zorg? Deze keer: het klimaat.

Eerder stelde Metro de nieuwe partijen en hun ideeën al voor. Zij doen op 17 maart voor het eerst aan de verkiezingen mee. In totaal kun je stemmen op 37 partijen.

Ideeën en beloften richting de verkiezingen

In deze serie van 9 gaan we in op verschillende thema’s van de politieke partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten. In deze aflevering: wat zijn richting de verkiezingen de ideeën, beloften en/of opvallende punten over het klimaat en de klimaatcrisis? De partijen staan op de volgorde die je op 17 maart bij de verkiezingen ook op je stembiljet zult aantreffen.

1 VVD

Lijsttrekker: Mark Rutte. Ontkenners van de klimaatcrisis staken hun kop in het zand door de wetenschap ter discussie te stellen of met ‘alternatieve feiten’ te komen. Klimaatbeleid is geen ideologie. Investeren in doordachte duurzaamheid is nodig voor strategische onafhankelijkheid. Kernenergie is daarbij onmisbaar. Bij de verdeling van de lasten gaat de vervuiler meer betalen. Daarbij moeten vervuilende industrieën meer betalen voor de uitstoot van broeikasgassen en worden middeninkomens en mkb zo veel mogelijk ontzien. Nakomen van internationale klimaatafspraken uit het Verdrag van Parijs. Geleidelijke sluiting van kolencentrales. In 2030 is het verboden om kolen te gebruiken om elektriciteit op te wekken.

Het hele verkiezingsprogramma van de VVD vind je hier.

2 PVV

Lijsttrekker: Geert Wilders. Er wordt geld verkwanseld aan klimaatbeleid. De PVV stopt de verspilling van al dat belastinggeld. Stoppen met doorgeslagen, belemmerende regeltjes rond stikstof, PFAS, geluid, lucht, milieu, duurzaamheid, klimaat etcetera. Ons land verdient bescherming tegen het vernietigende klimaatbeleid zoals windturbines en zonneparken. Klimaatbeleid, dat draait om het terugdringen van de CO2-uitstoot, heeft dan ook bar weinig te maken met natuur of milieu. Niemand is tegen een groene leefomgeving of een goed milieu, ook de PVV niet. Waar de PVV wél tegen is, is zinloos, onbetaalbaar klimaatbeleid. Het is dan een illusie dat de mens het klimaat wezenlijk zou kunnen beïnvloeden. De PVV zegt: wij laten ons niet de les lezen door wereldvreemde klimaatpredikers en klimaathippies.

Het hele verkiezingsprogramma van de PVV vind je hier.

3 CDA

Lijsttrekker: Wopke Hoekstra. Wij willen slim vergroenen en komen met een pakket fiscale maatregelen voor de vergroening en verduurzaming van de samenleving. We verruimen de mogelijkheden voor huishoudens die bij willen dragen aan klimaatverbetering en wij houden een salderingsmethode voor particulieren met zonnepanelen ook na 2021 in stand. De transitie naar elektrisch rijden willen wij maken, maar de oversubsidiëring van elektrische auto’s wordt aangepakt. De aarde is niet van ons, maar we hebben wel de taak er goed voor te zorgen. Klimaatverandering is een van de grootste opgaven. Daarom moeten we de polarisatie tussen drammers en ontkenners doorbreken en onze schouders eronder zetten. Om het draagvlak voor klimaatmaatregelen te vergroten, willen wij een landelijk burgerberaad dat de politiek adviseert over de uitwerking van het klimaatakkoord.

Het hele verkiezingsprogramma van het CDA vind je hier.

4 D66

Lijsttrekker: Sigrid Kaag. De toekomst stelt ons voor grote uitdagingen: het klimaat, de natuur en het milieu verslechteren sneller dan we hadden gedacht. Daarom gaan we de klimaatdoelen halen en doen er een flinke schep bovenop. We voeren de afspraken uit het Klimaatakkoord uit. Tot 2025 gebruiken we 30 procent minder nieuwe grondstoffen en we stimuleren circulair ondernemerschap. Er komt meer ruimte voor natuur en voor zon- en windenergie. Kringlooplandbouw wordt de norm, we werken toe naar een halvering van de veestapel. Wij willen dat in Nederland en de hele EU de CO2-uitstoot in 2030 met tenminste 60 procent is verminderd ten opzichte van 1990. Verder willen we ook een Europees doel voor 2040: 75 procent CO2-reductie.

Het hele verkiezingsprogramma van D66 vind je hier.

5 GROENLINKS

Lijsttrekker: Jesse Klaver. Wij zijn de klimaatgeneratie. Als je wilt dat alles bij het oude blijft, moet je niet bij GroenLinks zijn. Maar als je vindt dat het klimaat niet kan wachten… De klimaatcrisis vraagt om onmiddellijke actie. Onze generatie staat voor de taak om de samenleving en economie radicaal te verduurzamen. We doen er alles aan om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. We stoten in 2030 60 procent minder CO2 en andere broeikasgassen uit dan in 1990 en in 2045 is de hele samenleving klimaatneutraal. Om de urgentie van de klimaatcrisis te benadrukken, roept Nederland de klimaatnoodtoestand uit. Er komt een minister van Klimaat en Energie. We richten een Klimaatfonds op van 60 miljard euro. Daarmee investeren we in een groene en eerlijke samenleving. De Nederlandse overheid wordt een groene koploper.

Het hele verkiezingsprogramma van GROENLINKS vind je hier.

6 SP

Lijsttrekker: Lilian Marijnissen. Het huidige klimaatbeleid faalt en is onrechtvaardig. Klimaatverandering zorgt wereldwijd voor verwoeste oogsten, hittegolven, watertekorten, aardbevingen, vervuilde lucht en gezondheidsschade. Wij laten de huishoudens en het mkb niet langer de rekening betalen. De grote vervuilers worden aangepakt. Twintig multinationals in de fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van alle broeikasgassen in de wereld. Een beter klimaat is alleen mogelijk als we de grote vervuilers eerlijk laten betalen. Met een Green New Deal binden we tegelijk de strijd aan met de klimaatcrisis, de wooncrisis, de economische crisis en de sociale ongelijkheid. Het klimaatdoel wordt aangescherpt en we maken de energievoorziening weer publiek, zodat we fors meer duurzame energie kunnen opwekken.

Het hele verkiezingsprogramma van de SP vind je hier.

Een foto van een stempas voor de verkiezingen
Een gezondheidscheck en een stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. Foto: ANP / Sem van der Wal

7 PvdA

Lijsttrekker: Lilianne Ploumen. We verhogen de belasting voor bedrijven die het milieu vervuilen. Met een ambitieuze Europese CO2-belasting zorgen we dat de grote vervuilers in de industrie gaan betalen. We willen de oceanen plasticvrij maken. Er komt een verbod op wegwerpplastic, tasjes worden beprijsd en verpakkingen worden duurder. We planten veel meer bomen. We stimuleren aanleg van groene daken, groene gevels en bomen in de straat. We sluiten alle kolencentrales per 2025. Kernenergie is te duur, we stimuleren duurzame alternatieven.

Het hele verkiezingsprogramma van de PvdA vind je hier.

8 ChristenUnie

Lijsttrekker: Gert-Jan Segers. We willen grote stappen zetten richting een klimaatneutrale samenleving en echt verantwoordelijkheid nemen voor Gods schepping. Dat betekent: mensen helpen hun huizen te verduurzamen, minder vervuilende industrie, meer elektrische auto’s, betere treinverbindingen, minder vliegen (‘vliegbelasting fors de lucht in’) en veel meer duurzame energie. We gaan voor een circulaire economie en een maatschappij zonder afval. Er komen nationale isolatiebrigades die mensen praktisch bijstaan om huizen waar mogelijk snel, effectief en op maat te isoleren.  Bij nieuwbouw gaat het niet alleen om energiebesparing en gasvrij bouwen, maar ook om klimaatbestendigheid, zowel voor wat betreft de omgang met water als het voorkomen van hittestress. We steunen de doelstelling en oplossingsrichting van de Europese Green Deal, waarmee de Europese Commissie toewerkt naar een klimaatneutrale Europese Unie in 2050.

Het hele verkiezingsprogramma van de ChristenUnie vind je hier.

9 Partij voor de Dieren

Lijsttrekker: Esther Ouwehand. We zijn de eerste generatie die de gevolgen van de opwarming van de aarde ondervindt en de laatste generatie die erger kan voorkomen. Wanneer we onze gebouwen benutten om energie op te wekken in plaats van energie te verspillen, kan dat een wereld van verschil maken. Er komt een ministerie voor Klimaat & Biodiversiteit. Dit ministerie krijgt eenzelfde status als het ministerie van Financiën: het beleid van andere ministeries wordt voortaan getoetst op duurzaamheid. Nederland levert een maximale inspanning om de opwarming van de aarde te beperken tot een bovengrens van 1,5 graad Celsius. Uiterlijk in 2030 is Nederland klimaatneutraal. Wat je niet gebruikt aan energie, hoef je ook niet op te wekken. Daarom zetten we vol in op energiebesparing in de landbouw, de industrie, het vervoer en in de bebouwde omgeving. In 2030 gebruikt Nederland tenminste 50 procent minder energie.

Het hele verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren vind je hier.

10 50PLUS

Lijsttrekker: Liane den Haan. 50PLUS wil de wereld leefbaar houden voor huidige en toekomstige generaties. 50PLUS staat voor een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid en maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de biodiversiteit. Topkwaliteiten van Nederlandse vernieuwing en technologieën volledig gebruiken, zodat wij nog in deze eeuw op een moderne manier kunnen overschakelen naar een duurzame circulaire economie. De CO2 -uitstoot moet worden teruggedrongen en ingezet worden op andere milieu- en duurzaamheidsmaatregelen om de leefbaarheid voor volgende generaties te garanderen. Beperking van grootschalige intensieve veehouderij.

Het hele verkiezingsprogramma van 50PLUS vind je hier.

11 SGP

Lijsttrekker: Kees van der Staaij. Het klimaat is niet maakbaar. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen, maar wel in de wetenschap dat niet wij alles in de hand hebben en dat we het in goed vertrouwen kunnen overlaten aan de Schepper én Onderhouder van hemel en aarde. Aardgas blijft voorlopig een belangrijke brandstof en is relatief schoon. Nu de gaswinning in Groningen afgebouwd wordt, moet de winning uit de kleine gasvelden ondersteund worden. De SGP is voor verlenging van de levensduur van de kerncentrale in Borsele en staat open voor een nieuwe inherent veilige kerncentrale. De aanleg van zonnepanelen op daken en in bermen in plaats van op weilanden en akkers moet gestimuleerd worden. Meer onderzoek is nodig naar de effecten van windparken op zee voor het onderwatermilieu.

Het hele verkiezingsprogramma van de SGP vind je hier.

12 DENK

Lijsttrekker: Farid Azarkan. Meer klimaatlasten bij bedrijven (78 procent van de uitstoot), minder bij de burgers. DENK wil dat in 2030 40 procent en in 2050 100 procent van de energie uit duurzame bronnen opgewekt wordt. Vervuilende kolencentrales zo snel mogelijk sluiten.  DENK wil niet horen bij de klimaatontkenners die hun kop in het zand steken. Maar ook niet bij de klimaatdrammers die onnodig paniek zaaien. Het probleem alleen in Nederland (0,4 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot) aanpakken, is dweilen met de kraan open.

Het hele verkiezingsprogramma van DENK vind je hier.

13 Forum voor Democratie

Lijsttrekker: Thierry Baudet. Schonere lucht, bodem en water. Meer bomen, meer natuur. Maar stoppen met de klimaatplannen. Wij willen doorgaan met gebruik van gas voor de verwarming van woningen en voor de industrie. Stoppen met de horizon-vervuilende, geldvermalende windturbines. Investeren in kernenergie. En CO2 niet langer zien als ‘vervuiler’. Opzeggen Parijs-akkoord, klimaat- en energieakkoord. Intrekken klimaatwet. Geen gedwongen uitfasering van diesel- en benzine-auto’s. Stoppen met de massale bomenkap ten behoeve van biomassacentrales. Het besluit tot sluiting van onze hypermoderne kolencentrales terugdraaien.

Het hele verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie vind je hier.

Tweede Kamerverkiezingen 2021: wat willen de politieke partijen met… wonen?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.